Gemeente Jeeuwarden Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 16 januari 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 16 januari 1995, om 19.30 uur. Aanwezig: 35 leden. PvdA: CDA: D66 WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, W.H. de Jong, J.G. Vlietstra (weth.en M.C.M. Waanders en de heren drs. K. Koops, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W.R. Sluiter en ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker (weth.), D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries. de dames S. Inberg-Mulder en de heren drs. P.D. Bakker, mr. J.T.P. Gros, M.J.M. Hoogeveen en drs. P. de Jong (weth.). de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en WSFeddema de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks, J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: de heer H. ten Hoeve (PvdA) en mevrouw A.M. Schaafsma (D66) Voorzitter: de heer drs. H.H. Apotheker. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: S. Brandsma, afdelingshoofd Samenle vingszaken en Cultuur Dienst Welzijn, S. Boorsma, directeur Dienst Stadsbeheer en J. Knottnerus, stafmedewerker Dienst Welzijn. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1