Gemeente [eeuwarden dat is een krachtsinspanning die wij met elkaar aangaan om te doen. Het is ook duidelijk, het incentive-beleid zoals wij dat nu gaan voeren een groei-model is, wij zullen de eerste jaren in ieder geval nog een groot deel van de financiering die wij hiervoor hebben besteden aan de inkomensbescherming van de oude gevallen, laat ik het zo uitdrukken. De suggestie die de heer Koops doet met betrekking tot de rechtsgelijkheid, kijk eens naar externe deskundigheid, wil ik wel meenemen. Ik wijs er ook op dat wij in het voorafgaande traject, toen wij bezig waren met het formuleren van het incentive-beleid, ook uitgebreid contact hebben gehad met de vakorganisaties op dit terrein. Ik ga ervan uit dat op zich in het groeimodel, zoals wij dat nu vaststellen, ook mogelijkheden zijn om na verloop van tijd met die vakorganisaties weer verder te praten over de uitwerking van het incentive-beleid. Ik neem aan dat de heer Koops daarmee kan leven. Ik neem de suggestie in ieder geval mee. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 22 (bijlage nr. 18). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter: De vergadering is gesloten. De Voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering. 58 Verzlao van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 13 februari 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 13 februari 1995, om 19.30 uur. Aanwezig: 36 leden. PvdA: CDA: D66 WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, W.H. de Jong, J.G. Vlietstra (weth.en M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, W.R. Sluiter en ir. J.A.F.A. Timmermans (weth. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker (weth.), D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries, de dames S. Inberg-Mulder en A.M. Schaafsma en de heren drs. P.D. Bakker, mr. J.T.P. Gros, M.J.M. Hoogeveen en drs. P. de Jong (weth.). de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks, J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: P.E.J. den Oudsten (PvdA). Voorzitter: de heer drs. H.H. Apotheker. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: E.C. van Beek, directeur Dienst Welzijn, C.W. van Endt, directeur Dienst Algemene Zaken, H. Kerkhoven, ad—interim directeur Dienst Stadsbeheer, H. Schenk, controlIer/plv. directeur Dienst Algemene Zaken, L.J.M. van Doorn, projectmedewerker LIS, P.A. v.d. Woude, directeur Dienst Stadsontwikkeling, I.M.TH. Wijnants, directeur Bedrijfsvoering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1