Gemeente |eeuwarden Verslag van de handelingen van de raad van de oMeente Leeuwarden van maandag. 10 april 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 10 april 1995, om 19.30 uur. Aanwezig: 36 leden. PvdA: CDA: D66 WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, W.H. de Jong en M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W.R. Sluiter ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.en A. Zijlstra. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker (weth.), D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries. de dames S. Inberg-Mulder en A.M. de heren mr. J.T.P. Gros, M.J.M. drs. P. de Jong (weth.). de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en WSFeddema de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks, J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Schaafsma en Hoogeveen en Afwezig: de heer drs. P.D. Bakker (D66) Voorzitter: de heer drs. H.H. Apotheker. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: E.C. van Beek, directeur Dienst Wel zijn, S. Boorsma, directeur Dienst Stadsbeheer, S. Brandsma, hoofd afdeling Samenlevingszaken en Cultuur Dienst Welzijn, C.W. van Endt, directeur Dienst Algemene Zaken, H. Schenk, controller/plv. directeur Dienst Algemene Zaken, B. Wessels, controller/plv. directeur Dienst Stadsontwikkeling en Milieu, Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomsl hat - Piter Terpstri 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1