eeuwarden Verslag van da handelingen van da raad van da qwmnte Leeuwarden van maandag8 Mi 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 8 mei 1995, om 19.30 uur. Aanwezig: 37 leden. PvdA: CDA: D66 WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland (weth.), W.H. de Jong en drs. M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, drs. W.R. Sluiter, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.) en A. Zijlstra. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker (weth.), D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries. de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaaf- sma en de heren drs. P.D. Bakker, mr. J.T.P. Gros, M.J.M. Hoogeveen en drs. P. de Jong (weth. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema. de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks, J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: geen. Voorzitter: de heer drs. H.H. Apotheker. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: E.C. van Beek, directeur Dienst Wel zijn, S. Boorsma, directeur Dienst Stadsbeheer, S. Brandsma, hoofd afdeling Samenlevingszaken en Cultuur Dienst Welzijn, C.W. van Endt, directeur Dienst Algemene Zaken, H. Schenk, controller/plv. directeur Dienst Algemene Zaken, R. Smit, Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat Piter Terpstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1