Gemeente eeuwarden Verslag van da handelingen van da raad van da qwn>nt> Leeuwarden van dioadaq. 9 aai 1995. RAADSVERGADERING van dinsdag, 9 mei 1995, om 19.30 uur. (Vervolg van de vergadering van maandag 8 mei 1995.) Aanwezig: 35 leden. PvdA: CDA: D66: WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland (weth.), W.H. de Jong en drs. M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, drs. W.R. Sluiter, ir. J.A.F.A. Tim mermans (weth.) en A. Zijlstra. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker (weth.), D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries. de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaaf- sma en de heren drs. P.D. Bakker, mr. J.T.P. Gros en drs. P. de Jong (weth.). de dames F.J. van UIzen-Hakker en I.A.M. van Ammers (vanaf 21.30 uur) en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema. de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks, J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: P.E.J. den Oudsten (PvdA) en M.J.M. (D66) Hoogeveen Voorzitter: Secretaris de heer drs. H.H. Apotheker, mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: S. Boorsma, directeur Dienst Stadsbe heer en B. Wessels, controller/plv. dir. Dienst Stadsontwik keling en Milieu. 35 Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terystra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1