ben er voor dat mensen die zelf wat willen rommelen aan hun huis, daarvoor de gelegenheid hebben. Bijvoorbeeld zoals sommige collegeleden die van die huizen met die pilastertjes hebben. Dat is vreselijk, maar het is wel fijn dat het kan in dit land en dat de regelgeving nog niet zover is dat dat verboden is. Waar de wethouder mij geen antwoord op heeft gegeven is mijn vraag naar de kosten- en batenanalyse, daar gaat hij met een grote boog omheen, dat ligt misschien iets moeilijker. De wethouder heeft gelijk dat wij met de wijkplannen hebben ingestemd. Hoe zouden wij ook tegen kunnen stemmen, tegen zoveel papier, want je wordt er haast onder bedolven. Maar ik wil zo langzamerhand weten wat dat kost, want ik denk dat het duur is en dat het te duur is en dat wij er verder mee moeten ophouden. De heer Timmermans (weth.Voorzitter, mevrouw Van Ulzen heeft haar verhaal bondig samengevat met de zinnen: regels waar ze nodig zijn en waar ze niet nodig zijn geen regels. Het college is het daarmee eens, dat heb ik ook uitgelegd in eerste instantie. De buurtjes waar zij met zoveel afschuw over praat als zijnde te dwingend, ik kan haar verzekeren dat het roofgoed is. Met andere woorden, wij doen precies waar mensen naar vragen. De kosten- batenanalyse. U moet eens kijken wat wij in de naoorlogse wijken toch tot stand weten te brengen. Het is buitengewoon moeilijk om met zoveel partijen die een belang hebben in die buurten tot goede plannen te komen. Ik consta teer dat wij toch een traditie in deze stad hebben in het kader van de stadsvernieuwing om niet alleen voor de vooroor logse wijken, maar ook voor de naoorlogse wijken buitengemeen ingrijpende, structureel ingrijpende plannen te ontwikkelen in samenspraak met bewonersorganisaties, huurdersorganisa ties, makelaars en dergelijke. Daar moet je je heel goed op voorbereiden, zeker daar wij weten dat het met name in de naoorlogse wijken nooit gaat om het oplossen van één pro bleem, maar dat het een optelsom is van tientallen verschil lende details en zwakheden. Als je die niet allemaal tegelijk oppakt - dat is toch de les die wij in de Meenthe hebben geleerd - dan gaat het fout. Je moet het integraal doen, je moet iedereen op één lijn krijgen. Dat kost tijd, dat kost inderdaad wat papier, maar het resultaat mag er wezen. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. 58 Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 11, 12 en 12A (bijlage nrs. 82, 78 en 96). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 13 (bijlage nr. 89). De Voorzitter: Aan de orde is Vaststelling regeling "Uitstal ling en losse reclameborden bij winkels". De heer Ten Hoeve: Mijnheer de voorzitter, na de behandeling in de commissie nog een enkele opmerking over dit voorstel. Op een aantal plaatsen in de binnenstad zijn vervelende minder gewenste situaties ontstaan door uitstallingen en losse reclameborden. Het voorstel wat nu voorligt, daar is ook om gevraagd door de raad, beoogt regulerend op te treden. Wij hebben ons als fractie afgevraagd of wij wel zo'n rege ling moeten hebben, want gaat het met die reclame niet van iedereen jaagt elkaar op, het wordt steeds groter, wilder, kleurrijker en op bepaalde punten krijg je een zekere wild groei. De andere kant is, dat goede en verantwoorde reclame ook de levendigheid kan verhogen en een bijdrage kan leveren aan een plezierig winkelklimaat. Daarom zijn wij nu akkoord met dit voorstel, maar wij willen er twee kanttekeningen bij maken. Het treffen van zo'n regeling staat of valt met de controle van het geheel. In de raadsbrief wordt een bedrag genoemd van f 130.000,voor vergunningverlening, voor de administratieve kant en ook voor de controle. Wij willen graag weten welk deel van dit bedrag besteed zal worden aan controle en dan niet alleen van de verleende vergunningen maar met name voor die zaken waar juist geen vergunning voor aangevraagd wordt, want op dat terrein gebeurt er in de stad ook nog wel wat, en op welke wijze de controle zal plaatsvin den. De andere opmerking die ik maak is dat wij na een tijdje willen zien hoe deze verordening uitvalt, omdat wij tegelijk bezig zijn met de verhoging van de kwaliteit van het winkel centrum en daar kan reclame een rol in spelen. Een aantal plaatsen in Nederland zijn op dit ogenblik bezig met een 59

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 13