zekerheid willen creëren alvorens wij de personeelsformatie gaan invullen en zeker niet andersom. De heer Jacobse heeft net als in de commissie gezegd dat er al eens eerder, zo'n vijf jaar geleden, een notitie in de commissie was, hoe kan dat allemaal zo lang hebben geduurd. Ik geef hetzelfde antwoord als in de commissie: Wij hebben nu de controle goed kunnen regelen en er is ook nog de kwestie van de opsporingsbevoegdheid. Er komt ook nog een aparte notitie over het regelen van de opsporingsbevoegdheid. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 14 (bijlage nr. 88). De Voorzitter: Aan de orde is Wijziging Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden. Mevrouw Visser: Het gaat om bladzijde 8 van de nota, artikel 4.2.2.3, punt b., waarin staat dat grijze huishoudelijke afvalstoffen in een gesloten zak in de verzamelcontainer gedumpt moeten worden. Ik heb daar in de commissie ook iets over gezegd. Als je als gemeente probeert het afval terug te dringen, moet je zo'n voorschrift er niet inzetten en zeker niet omdat het in dit geval om plastic zakken gaat. De wet houder was het toen met mij eens en hij ging ervan uit dat het een zogenaamde "slip of the pen" geweest was en de zin snede zou geschrapt worden. Naderhand is mij doorgegeven dat het geen foutje was, maar dat de opsteller het er bewust in gezet heeft en dat het argument is: het voorkomen van zwerf vuil. De PAL/GL-fractie vindt dat eigenlijk helemaal geen argument, want mensen die zo onverschillig zijn dat ze het afval naast de container dumpen, zullen dat doen zowel ver pakt als onverpakt, ze zijn immers toch al in overtreding. Afgezien daarvan, als je zakken naast de verzamelcontainer zet, dan scheuren ze ook, honden, katten, ratten en alles zit er in, dus zwerfvuil krijg je dan toch ook. Je moet als gemeente zorgen dat je voldoende containerruimte hebt, dan heb je de minste kans dat mensen het spul naast de container zetten. Dit artikel slaat trouwens helemaal niet op het dumpen van 62 het afval naast de container, dit is een voorschrift hoe je het aan moet bieden in de verzamelcontainer. Wij vinden dat je milieubewuste mensen niet kunt afstraffen en dat je mensen niet kunt verplichten tot milieu-onvriendelijk gedrag. In de commissie is men zwijgend akkoord gegaan met mijn voorstel om deze zinsnede te schrappen. Ik stel voor dat de raad daar nu ook in meegaat en dan gaat het om de woorden bij punt b. "voorzover het grijze huishoudelijke afvalstoffen betreffen verpakt in een gesloten zak en". Dat laatste woord je moet erbij in verband met het lopen van de zin. De heer Bilker (weth.): Voorzitter, het klopt wat mevrouw Visser heeft gezegd wat zich in de commissie heeft afge speeld. Naderhand hebben wij ons er over verdiept waarom het er zo instond, daar is ook contact met haar over opgenomen. Het is de bedoeling dat dat wel wordt omschreven om te voor komen dat met name bij het legen van de verzamelcontainers, want het gaat hier expliciet over verzamelcontainers, niet het afval de wereld over waait. Bovendien wordt hier heel bewust gesproken over "een gesloten zak" en mevrouw Visser voegt er aan toe "plastic", maar dat staat er niet. Kortom, de containers worden vaak zelf ook nogal vervuild en wij willen dat door deze gesloten zakken dat ook minder plaats vindt. Ik zou toch een pleidooi willen houden om dit te handhaven zoals het er staat, om inderdaad zwerfvuil te voorkomen. Mevrouw Visser: Ik vind dit toch een onjuist argument, want zoals ik zojuist al aangaf, mensen zijn slordig en de één stopt het wel in een zak en de ander niet, je kunt dat niet controleren. Als mensen het toch los in de verzamelcontainer dumpen, dan kan je dat niet achterhalen. Ook in dat licht lijkt het mij een verkeerd voorschrift. En als die verzamel containers geleegd worden, moet het toch mogelijk zijn om die zonder knoeien te legen, anders moet de troep opgeruimd worden. Dit druist gewoon in tegen het gemeentelijk beleid. Mijn fractie blijft hier tegen en ik hoop de rest van de raad ook. De heer Bilker (weth.): Het wordt een herhaling van zetten. Het betekent uit puur praktisch oogpunt dat wij voorstander zijn van handhaving van die zinsnede en ook uit oogpunt van juist milieu om zwerfvuil te voorkomen, om troep in de verza melcontainer te voorkomen. Ik denk dat het een afwegen wordt welke milieu-argumenten van het meeste belang zijn. Dan kieBt het college uiteraard voor handhaving zoals het hier staat. 63

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 15