ken over hoe je invloed houdt op de tarieven. Eén van de consequenties is deze en die zullen wij zeker in de commissie bespreken. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter: Ik stel u voor een koffiepauze te houden. De Voorzitter schorst om 21.05 uur de vergadering. De Voorzitter heropent om 21.25 uur de vergadering. Punt 16 en 17 (bijlage nrs. 83 en 94). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 18 (bijlage nr. 90). De Voorzitter: Aan de orde is Onderzoek zwembaden. De her Feenstra: De CDA-fractie heeft ten aanzien van het onderzoek van de zwembaden een tweetal opmerkingen. Ten eerste het onderzoek waarvoor weer eens f 50.000, beschikbaar gesteld moet worden, slecht 2h jaar draaien wij zoals nu met die twee zwembaden. Wij menen dat er intern menskracht aanwezig is met kwaliteit, die zelf een heel eind zou kunnen komen met een dergelijk onderzoek. Je eigen mensen hierin activeren, dan krijg je ook gemotiveerde mensen. Verder ligt er volgens ons een stagerapport van de CHN over het Kalverdijkje. Dit kunnen zij wellicht hierin betrekken. Wellicht is het hierna mogelijk door het genoemde bureau een zogenaamd second opinion rapport te maken voor een veel en veel lagere prijs. In het onderzoek moet vooral naar voren komen de duidelijkheid en de wenselijkheid ten opzichte van het te investeren bedrag, genoemd wordt de zogenaamde f 5 66 miljoen, een standaardbedrag hier in Leeuwarden zou ik haast willen zeggen. Daar willen wij een goed onderzoek naar heb ben. Ten tweede de opmerking dat wij heel voorzichtig moeten omgaan met het op voorhand dichtgaan van het zwembad Kalver- dijkje. In beginsel staat de CDA-fractie hier negatief tegen over, gezien de liefhebberij en het veelvuldig gebruik. Op dit moment is sluiting dus niet aan de orde en zal de sugges tie hiertoe vermeden moeten worden. De heer De Beer: Mijnheer de voorzitter, wij hebben dit hele onderzoek en alles wat daarmee annex is bekeken, wij hebben ook brieven gehad van mensen die daar regelmatig een bezoek brengen. Dat heeft ons tot de volgende conclusie gebracht. Wij vinden dit onderzoek op dit moment niet urgent genoeg om met dit voorstel in te kunnen stemmen. Dat komt omdat wij vinden dat het bedrag aanzienlijk is en wij vinden bovendien dat in onze ogen een toch redelijk eenvoudig onderzoek echt een goede opdracht zou zijn als afstudeerproject in het verlengde van, wat de heer Feenstra al genoemd heeft, een rapport dat er al is. Dan zou het aanmerkelijk goedkoper zijn. Bovendien ben ik ook van mening dat er erg voorbarig offertes zijn gevraagd, ik denk dat wij daar voortaan mee moeten wachten tot de raad besloten heeft om het onderzoek ook te doen. De heer Jacobse: Voorzitter, in de commissie heeft mijn fractie al aangegeven dat zij tegen dit voorstel zal stemmen. Mijn fractie wil het Kalverdijkje openhouden. Enerzijds vanwege de speciale doelgroep die hiervan gebruik maakt, anderzijds gezien het gehele sportcomplex Kalverdijkje waar de zwemsport bij hoort onzes inziens. Derhalve vinden wij dat de f 50.000,die u wenst te besteden voor het onderzoek beter besteed kan worden aan de renovatie zelf. De heer Van Olffen: Voorzitter, ik heb in de commissie al een voorbehoud gemaakt tegen dit onderzoek, in die zin dat ik vond en nog eigenlijk vind dat je toch wat meer een beroep zou moeten doen op de ambtelijke capaciteit en deskundigheid. Als er dan nog hiaten zijn in de kennis, zou je altijd om aanvullende informatie kunnen vragen. Wij hebben daar in de fractie uitvoerig over gesproken. Wij zien wel iets in een onderzoek, maar wij zouden dan de onderzoeksopdracht met een paar elementen willen zien uitgebreid en dan met name in de eerste plaats of het echt noodzakelijk is dat de nu beschik bare f 5 miljoen nodig zijn om tot een acceptabele renovatie 67

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 17