nadrukkelijk stellen dat uitgaande van het akkoord zijn met het onderzoek de PvdA-fractie daar impliciet de sluiting van het Kalverdijkje zou overwegen. Ik wil dat misverstand, dat kennelijk ook in de commissie is ontstaan, heel nadrukkelijk wegwerken. Ik heb wel nu in de gaten dat de onderzoeksop dracht toch een aantal nuanceringen gaat krijgen die ook wel door de wethouder zijn aangegeven. Wij kunnen ons in die nuanceringen vinden, maar ik zou mij ook kunnen voorstellen dat wij vanavond het besluit zouden kunnen nemen tot het instellen van het onderzoek, maar dat wij de exacte onder zoeksopdracht nog een keer in de commissie, en het liefst in de eerstvolgende commissie, terugkrijgen om explicieter aan te geven wat wij onderzocht willen zien en vanuit welke uit gangspunten, want ik krijg toch de indruk dat daar wat mis verstanden over bestaan, ten minste als ik de geluiden ver tolk die in de commissie heersten en die ik nu in de raad hoor Mevrouw Visser: Ik wil mij aansluiten bij wat Jan van Olffen zegt om inderdaad duidelijk te krijgen waar het nu om gaat. Wij hopen dat beide zwembaden open kunnen blijven, wij zijn er niet op uit om het Kalverdijkje te sluiten, maar wij gaan wel mee dat er een onderzoek moet komen. De zinsnede is niet zo gelukkig gekozen, misschien kan die alsnog veranderd worden. De heer Bakker: Ook mijn fractie gaat ervan uit dat onder zocht gaat worden of het mogelijk is beide baden open te houden. Wij sluiten ons op dat punt bij de beide vorige sprekers aan. De heer De Beer: Wij gaan morgenvroeg de agenda samenstellen voor de vergadering van 24 mei, zou het echt niet mogelijk zijn om dit daar naar toe te schuiven en exact de opdracht te formuleren in de commissie? Mevrouw De Haan (weth.Mijnheer Jacobse zegt, als ik naar de drie onderzoeksvragen kijk is de richting bepaald, zo leest hij dat in ieder geval. Ik wil een citaat uit de brief lezen die naar de onderzoeksbureaus is gegaan, dat is ook de centrale doelstelling: "In het kader van de verbetering van de efficiency en effectiviteit van het gemeentelijk beleid, alsmede op grond van de ontwikkelingen in de zwembadsector in de regio, wordt het noodzakelijk geacht een onderzoek te ver richten naar de mogelijkheid tot verbetering van de exploita 72 tieresultaten van de Leeuwarder zwemvoorzieningen.Daar gaat het om. Vervolgens wat er in die drie vragen staat, gaat het om een vooronderstelling waarvan de afdeling en het college zegt, voor zover die vooronderstelling leeft, moeten wij zeker weten of dat klopt. Wij willen dus eerst een heel nadrukkelijk onderzoek hebben om te weten of wij op termijn deze twee zwembaden willen houden, of wij op de lange termijn met één zwembad verder moeten, enz. Wij willen dus eerst een inhoudelijk verhaal hebben. Zo moet het in ieder geval gele zen worden. Als je naar de wat uitgebreidere offertes kijkt, waar aandacht aan besteed wordt, dan zal je ook zien dat ze dat van plan zijn te gaan onderzoeken en dat het onderzoek niet gericht is op: kun je ons een verhaal leveren om het zwembad Kalverdijkje te laten sluiten. Je kunt natuurlijk zeggen: wij zijn er op uit beide zwembaden te handhaven. Ik neem aan dat men het wel met het college eens is dat wij proberen dat zo goedkoop mogelijk te doen en dat wij op termijn proberen die efficiency zo groot mogelijk te houden. Dat zit er natuurlijk wel achter. Als de raad zegt: wij willen beide zwembaden openhouden en het maakt ons niet uit wat het kost, dan is er inderdaad geen onderzoek nodig. Ik ga ervan uit dat dat bij deze raad niet het geval is. Het onderzoek is er dus op gericht die efficiency boven tafel te krijgen, met name ook op de lange termijn. Voor zover die drie vragen een negatief beeld schetsen wil ik nogmaals zeggen dat dat uitdrukkelijk niet de bedoeling is. Ondertussen komt er een amendement van de NLP-fractie bij mij op tafel. (De Voorzitter: Het is een notitie van de heer Jacobse waarmee hij ongetwijfeld bedoeld heeft de portefeuil lehouder te helpen een formulering te doen die recht doet aan zijn opmerkingen.(De heer JacobseIk heb opgeschreven hoe die tekst van het besluit dan zou kunnen luiden.) (De Voor zitter: Het is de vertaling van zijn eerste termijn.De heer Jacobse stelt in feite voor - ik beschouw het maar even als een amendement waar de raad dan ook een uitspraak over zal moeten doen - onderzoeksopdracht 1.: "het verkrijgen van inzicht omtrent de vraag welke investeringen nodig zijn om het Kalverdijkje te renoveren". Ik denk dat, nadat wat ik heb uitgelegd, voor mij dit te mager is als onderzoeksvraag, ik wil wel dit in het onderzoek meenemen. Met andere woorden ik wil wel aan het bureau vragen om voor ons precies op papier te zetten wat nodig is als wij het Kalverdijkje open willen houden. Maar het onderzoek zoals wij dat willen is breder. De heer Feenstra zegt dat hij blijft vinden dat onze eigen dienst dat moet kunnen. Ik blijf daarover met hem van mening verschillen. Ik denk dat er een aantal hele nieuwe technische ontwikkelingen zijn in de hele zwembadsector als het gaat over milieu-eisen en al dat soort technische dingen. Zeker 73

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 20