als je naar zwembaden in de toekomst wilt gaan kijken. Dat zulke specialistische kennis bij ons er op dit moment niet is. Als wij dat wel hadden, zouden wij geen enkele aanleiding zien om naar een onderzoeksbureau te stappen. Als de heer Feenstra zegt dat het er wel is, is mijn informatie dat het er niet is. De vraag of het onderzoeksrapport in de commissie kan. Daar heb ik op zichzelf geen enkel bezwaar tegen. Ik vind het jammer, want ik heb een beetje de indruk dat wat er ligt niet echt bekend is bij de raad. Het hele verhaal lag ter inzage en men had heel precies kunnen nagaan wat er allemaal inzit. Als de raad zegt dat zij het ondanks dat toch in de commissie wil hebben, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Het enige punt is een beetje of dat dan ook betekent dat wij vanavond geen besluit nemen en dat het een poos gaat duren. Wat mij betreft zou je nu ook het besluit kunnen nemen en als wij in de commissie tot de conclusie komen om ook nog expliciet dit erbij te hebben, dan is wat mij betreft er geen enkel bezwaar om dat ook nog aan het bureau mee geven om dat ook nog te onderzoeken. (De heer Van Olffen: Ik heb proberen aan te geven dat wij in principe nu het besluit zouden moeten kunnen nemen en dat er via discussie in de commissie mogelijkerwijs een aantal aanvullende onderzoeksopdrachten komen. Dan horen wij wel of dat kan en of dat extra kosten met zich meebrengt. Maar wij kunnen nu wel het besluit nemen om tot het onderzoek over te gaan en dat geldt in eerste instantie volgens de offerte zoals die is ingediend.) Daar heb ik geen bezwaar tegen. (De heer Greving: Het gaat voor zover ik het kan overzien slechts om de inkleuring van het ene woordje "beëin digen" en wij kunnen daar net zo goed lezen "voortzetten" want wij weten niet of het resultaat positief of negatief is. Maar als wij nu "voort te zetten" lezen, bedoelen wij alle maal hetzelfde.) De Voorzitter: Deze versimpeling doet recht aan de breedte die de wethouder bedoelt waar zij zegt dat het meer is dan alleen de renovatiebehoefte te gaan berekenen. Ik zou mij voor kunnen stellen dat qua helderheid in dit besluit je de woorden "de beëindigen" vervangt door "voort te zetten", omdat het gaat om de dimensie die je in beeld wilt brengen, namelijk de pro's en contra's rondom dat complex. Dan blijft de breedte erin zitten en heeft de raad een teneur aangegeven die ze in volle breedte ook bedoelt en kan een aanvullende onderzoeksvraag altijd nog in commissieverband daaraan toege voegd worden. Maar dan hebben wij nu de hoofdteneur in ieder geval vastgelegd. Dit lijkt mij ook recht doen aan de uitleg van de wethouder. Dan blijft het besluit hetzelfde, maar is 74 de toelichting verhelderd. Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w.met inachtneming van de aangebrachte wijziging, met de aantekening dat de CDA-fractie geacht wil worden tegen het bedrag te hebben gestemd. Punt 19 (bijlage nr. 84). De Voorzitter: Aan de orde is Aanwending van financierings middelen welke zullen vrijkomen door de verkoop van de aande len van Telekabel NV. De heer Brok: Voorzitter, in het verlengde van wat de heer De Beer zojuist al heeft gezegd bij agendapunt 8 wil ik over dit voorstel kwijt dat wij daar tegen zijn. Wij zouden graag zien dat eerst het nieuwe mandaatstatuut op tafel komt, voordat wij verder gaan met het geven van mandaten aan het college. Dit is niet iets, dat wil ik met nadruk zeggen, dat ingegeven is na de discussie van gisteravond, ik heb dit eind vorig jaar al een keer voorgesteld in de Commissie Bestuur en Middelen, ik heb het weer gedaan bij de behandeling van LIS in de Commissie Bestuur en Middelen en ook bij de behandeling van de memorie van antwoord heb ik het nog eens gevraagd. Daarom doen wij nogmaals hier dit voorstel. Daarbij komt ook nog dat ik denk dat het te vroeg is om nu al met dit mandaat- voorstel te komen, omdat ik begrepen heb dat wij die gelden zouden betrekken bij de discussie over de Perspectiefnota Dus denk ik dat dit op dit moment nog niet hoeft te gebeuren. De heer Krol: Voorzitter, ik denk dat dit de Perspectiefnota op zich niet bijt, om het zo maar te zeggen. Ik heb begrepen dat elke maand dat je dit uitstelt dit wel licht f 70.000,kost en wij hebben net problemen gemaakt rondom f 50.000, Ik denk dat het niet aangaat om nu te zeggen, die f 70.000,gooien wij maar over de balk. Wij zullen hiermee instemmen, alleen al op grond van het feit dat het f 70.000,per maand oplevert. Ik wil dit doen zoals bij het vorige mandaatbesluit. Wij nemen dit besluit nu en houden vervolgens al die besluiten tegen het licht. Daarmee hebben wij in ieder geval gewonnen dat wij f 70.000,per maand verdienen. 75

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 21