Ik ga er nog wel steeds vanuit dat het f 33 miljoen is. Mevrouw De Haan (weth.): Naar de heer Brok, ik heb in de commissie gezegd dat het in feite gaat om een formele zaak. Op het moment dat die miljoenen op onze rekening komen, moet daar wat mee gebeuren, want als je dat laat staan, kost dat inderdaad geld. Vervolgens hebben wij in de discussie aan de orde gehad hoe het met de Perspectief nota zat, want wij moeten uiteindelijk in het kader van perspectief vrij zijn om daar wat mee te doen, dan wel lang dan wel kort. Ik heb gezegd dat wij in ieder geval rekening zullen houden dat de raad daar vrij in is. Overigens ga ik er niet vanuit, moet ik er eerlijk bij zeggen, dat de raad besluit alle miljoenen in één keer uit te geven. Ik denk dat het niet logisch is om te denken alles maar kortlopend vast te blijven zetten. Inmid dels staat dat geld op onze rekening. Wij hebben als college gezegd dat wij nu zo snel mogelijk onderzoeken wat de beste manier is. Al was het alleen maar vanwege het verhaal dat de heer Krol ook zegt, iedere dag dat je daar te laat mee bent kost geld, dat wil niemand, dat is zonde. Wij hebben opdracht gegeven om dat voor ons uit te zoeken en wij krijgen daar zeer binnenkort de mogelijkheden voor aangereikt en dan zullen wij een besluit moeten nemen, maar met inachtneming van dat wat de raad wil om bij perspectief die gelden op hun eigen manier te kunnen besteden. Ik ben er niet voor om nu te zeggen, laten wij daarmee wach ten totdat wij die hele mandaattoestand kunnen doorlichten, want dat kan wellicht veel te veel tijd kosten. Ik neem ook aan dat de raad het er niet voor over heeft dat dat intussen veel geld kost. De heer Krol hoef ik niet veel meer op in te gaan, zij het dat hij zegt dat wij ook dit besluit straks in het totaal meenemen. Het is inderdaad een feit dat dit geld kost als wij niet heel snel reageren. De heer Oreving: Het maakt teveel uit op dit moment, dat ben ik met de heer Krol eens, om dit geld niet op enigerlei wijze beter rentedragend te maken. Ik wil toch het college maar steunen, maar wij moeten binnenkort dit wel tegen het licht houden. Ik ga er wel vanuit dat de looptijd waarop het vast gezet wordt - op dit moment verschillen de tarieven niet zoveel tussen lang- en kortlopend vastzetten - niet te lang wordt gemaakt In het besluit staat nu als een van de instellingen waar het geld zou kunnen worden gestald "coöperatieve vereniging Friesland Bank BA". Ik dacht dat die inmiddels niet meer 76 bestond, dit is inmiddels de "Friesland Bank NV" geworden. Ik denk dat de tekstverwerker hier debet aan is. De heer Brok: Voorzitter, ik denk ook niet dat mijn fractie met voorstellen zal gaan komen om die gelden in het geheel uit te gaan geven bij de behandeling van de Perspectiefnota, laat dat duidelijk zijn. Gezien de discussie die wij daarover gevoerd hebben, dacht ik dat het verstandiger was om nog even te wachten met het vastzetten van die gelden totdat wij die discussie hebben gehad over de Perspectiefnota. Ik heb begre pen dat het geld nu per week wordt vastgezet en dat het verschil met het per maand vastzetten erg klein is. Ik vraag mij af wat het dan uitmaakt. Misschien kan de wethouder mij de toezegging doen, want dan is er natuurlijk helemaal geen probleem, dat dat nieuwe mandaatstatuut op 26 juni klaar is op het moment dat wij ook de Perspectiefnota gaan behandelen, dan kunnen die beide dingen tegelijk worden geregeld, dat zou heel mooi zijn denk ik. Mevrouw De Haan: Eerst wat dat laatste betreft. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op dit moment niet kan overzien of wij die doorlichting van al die mandaten op 26 juni klaar hebben. Dat zou ik moeten nagaan en moeten kijken wie zich daar volledig vrij voor kan maken. Ik kan op dit moment niet toezeggen dat dat met een maand rond is. Voor zover ik weet wordt het geld op dit ogenblik heel even kort vastgezet voor twee weken omdat wij naar een definitieve beste oplossing moeten. Daar worden wij binnenkort over geïnformeerd en dan kunnen wij daar ook een besluit over nemen. Als het niets uitmaakt om tot na de Perspectief nota te wachten, is het natuurlijk prima, maar ik kan dat op dit moment niet overzien. Wij krijgen daar binnenkort voorstellen over en dan zullen wij daar een keuze uit moeten bepalen en dat doen wij dan vanuit het gemeentelijk belang wat het meest voordelig is, dat is het enige uitgangspunt wat wij hebben. Vervolgens met inachtneming van het feit dat wij weten dat men bij de Perspectiefnota die middelen van Telekabel op de een of andere manier zal inzetten en dat wij die discussie niet moeten frustreren. De heer Greving heeft gezegd, zet het niet te lang vast, dat is een opmerking die wij meenemen op het moment dat wij in het college verder de voorstellen zien. 77

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 22