De Voorzitter: Ik heropen de vergadering. Er is bericht van verhindering van Den Oudsten en Hoogeveen. Mevrouw Van Ammers komt later. Punt 4 (bijlage nr. 79). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 5 (bijlage nr. 91). De Voorzitter: Aan de orde is Aanwijzing sluitingsvrij gebied horeca. De heer Krol: In de commissie hebben wij een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de omvang van het gebied. Wij hebben toen het college gevraagd duidelijk te maken waarom het gebied zo groot moest worden dat ook het gebied over de spoorlijn moest behoren tot het sluitingsvrije gebied. Daar is toen wat ons betreft geen al te heldere en klare argumen tatie bij gekomen. Daarom het voorbehoud en daarom zou ik in eerste termijn nogmaals het college willen uitnodigen om de argumenten nog eens op tafel te leggen waarom dat gebied zo groot moet worden, want wij zien dat tot op dit moment nog niet in. Wij zullen dan in tweede termijn een definitief standpunt te bepalen. Ik geloof dat op de tekening ook nog niet helemaal staat waar precies de grens loopt in het kanaal. Is dat tot aan de overkant of in het midden. Misschien kan de voorzitter daar ook nog even op ingaan. De heer Graving: Voorzitter, ik zou mij graag bij de opmer kingen van de heer Krol willen aansluiten. Er zijn voor zover ik heb kunnen nagaan op dit moment geen ontwikkelingen gaande in de horecasector in het gebied westelijk van de spoorlijn. Het zou zelfs voor de ontwikkeling van dat gebied negatief kunnen uitwerken als daar wel een 24-uurs openingsmogelijk heid is voor horecavoorzieningen. Om die reden zou ik het college willen vragen wat nu exact de reden is dat het gebied zo groot is geworden. In de commissie is daar geen duidelijk heid over gekomen, wat dat betreft sluit ik mij aan bij de vragen van de heer Krol. In de commissie is wel gezegd dat het de bedoeling was dat de 36 grens in het midden van de Harlingervaart zou liggen, maar dat heb ik niet verwerkt gezien in het kaartje dat hierbij is. Dus eigenlijk dezelfde vraag als de heer Krol. De heer Jacobse: Voorzitter, ook ik heb in de commissie een voorbehoud gemaakt. U weet dat wij er een voorstander van zijn dat er gelegenheid wordt gecreëerd om de discoboot in Leeuwarden een ligplaats te geven waarbij zij kan functione ren. Echter op het moment dat dit in de commissie was, was de inspraak nog niet helemaal afgerond. Vandaar dat wij proforma een voorbehoud hebben gemaakt, wij vonden het netjes dat eerst af te wachten. Er hebben zich geen mensen bij ons gemeld die hier bezwaar tegen hebben, daar zijn wij gelukkig mee. Wij steunen het voorstel derhalve. Mevrouw Waanders: Voorzitter, de heer Greving heeft in de commissie een opmerking gemaakt over de Harmonie die buiten het vrije sluitingsgebied in de binnenstad valt. Op zich is dat wat een vreemde situatie. Wat echter niet wenselijk is, is om nu adhoc te besluiten om op bepaalde plaatsen wijzigin gen aan te brengen. Ik heb wel begrepen dat het vrije slui tingsgebied in de binnenstad, waarvan het kaartje ook bijge voegd is, nog eens tegen het licht gehouden zal worden. Mijn vraag is wanneer dat gebeurt, want dan kunnen misschien meerdere aspecten daarbij meegenomen worden. De her Brinks: In de commissie waren wij volstrekt voor dit voorstel en dat zijn wij nog steeds. Na zoveel kritische geluiden is het wel prettig om ook steun te krijgen voor dit voorstel om die vrije sluitingstijden toch wat verder op te rekken dan alleen maar de binnenstad. De heer Brok: Daar wil ik mij bij aansluiten, de grens voor het sluitingsvrije gebied kan ons niet groot genoeg zijn. Wij zijn voor dit voorstel. (De heer Greving: Maar dan kan de heer Brok beter wel tegen stemmen, want er ligt nu wel een grens De Voorzitter: Ik wil ingaan op de door de heer Krol en de heer Greving aangevoerde punten. Ik ben het niet geheel eens met de heer Krol, maar dat kan een kwestie van taxatie zijn, dat de toelichting en de argu mentatie in de commissie onhelder was. Ik zal dezelfde argu menten geven als in de commissiebehandeling. 37

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 2