Punt 6 (bijlage nr. 80). De Voorzitter: Aan de orde is Nadere standpuntbepaling met betrekking tot het opstellen van het voorontwerp-bestemmings plan Vossepark. De heer Graving: Voorzitter, ik heb slechts een technische opmerking. Ik ben verder akkoord met de nadere standpuntbepa ling. Op pagina 5, als het gaat om de reactie op de brief onder 1., staat vermeld dat het terrein dat voorheen in eigendom was van garagebedrijf De Vrij in eigendom is gekomen van de firma Auke Rauwerda voor opslag van goederen en dergelijke. Het zou het college bekend kunnen zijn dat die transactie niet door gegaan is vanwege het feit dat er geen schone grondverklaring kon komen en er zat een ontbindende voorwaarde in de koop overeenkomst. De koopovereenkomst is ook ontbonden. Op dit moment is het betreffende perceel in de verhuur aan een autopoetscentrale. Het lijkt mij voor de ter visie legging verstandig dat de tekst nog even aangepast wordt aan de feitelijke situatie. De heer Timmermans (weth.Ik neem aan dat de heer Greving gelijk heeft en dan is zijn advies denk ik terecht. De Voorzitter: Wij zullen de tekst op de juiste feiten aan passen. Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w.met inachtneming van de aangebrachte wijziging. Punt 7 (bijlage nr. 85). De Voorzitter: Aan de orde is Voorbereidingsbesluit ex arti kel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het uit breiden van het winkelcentrum De Centrale aan de Kanaalweg te Leeuwarden. 40 De heer Ten Hoeve: Mijnheer de voorzitter, ik kan beginnen met te zeggen dat wij het eens zijn met dit voorbereidingsbe sluit. Ik wil nog één kanttekening maken. In de commissie is wat dit betreft met name gesproken over de distributieplanologische kant. Ik wil nog een opmerking van stedebouwkundige aard maken. In dat gebied is na de afbraak van de Centrale een hele grote lege ruimte ontstaan die later opgevuld is met een platte doos met een lelijk puntje er aan, waardoor aan de ene kant de schaal van de rondweg wegzakt en met name de zichtlijnen van het Vliet behoorlijk onder druk staan. Het is daar een vervelende situatie. Wat nu gemaakt heeft dat dit voorbereidingsbesluit getroffen is, is een bouwplan dat gerealiseerd moet worden aan de Kanaalweg. Maar van groot belang is vanuit de rondweg, het stadsgezicht, dat op de hoek van Franklinstraat en het Vliet een passende be bouwing komt, misschien qua volume analoog aan wat wij in het bestemmingsplan Willem Loréstraat hebben geregeld. Ik zou de wethouder willen vragen om, dit punt gaat over de eerste fase, die andere fase en de invulling van dat gebied in wat er nu gaat spelen ook mee te nemen, omdat voor de functies die er komen een bepaalde parkeercapaciteit nodig is en die moet niet op een plek gesitueerd worden die betere stedebouw kundige oplossingen in de toekomst onmogelijk maakt. Ik ben het eens met dit voorbereidingsbesluit, maar graag in de commissie verder praten over de verdere invulling van dit gebied. De heer Bakker: Mijnheer de voorzitter, wij wilden ons aan sluiten bij datgene dat de heer Ten Hoeve heeft gezegd en dat nog eens onderschrijven. De hear De Jong: Foarsitter, yn de kommisje wie gjin ien tsjin dit tariedingsbeslüt, men wie bliid dat de lilke keale flakte, dy't der no noch leit, ferdwine soe. Der wiene wat protesten mei fan it LOV, dy't üs letter ütnoege om hjir nochris oer nei te tinken, want ynkoarten soe it lang fer- wachte BRO-rapport binnen komme, dêr't yn stean soe dat hjoeddeiske üntwikkelings tsjin de wênstige üntwikkelings yngeane. Yndied, wy moatte mei it each op de takomst net üntwikkelings op gong bringe dy't letter net yn it totaal plaatsje passé. Foar dat fine wy it spitich dat de diskusje oer it PDV/GDV-belied noch net fierd is, omt it BRO-rapport noch net klear wie. Nei diskusje yn de fraksje wie de teneur dat der al ünomkearbere prosessen op gong wiene en dat in soart meubelplein op dit plak net de "schoonheidsprijs" fertsjinnet, mar dat it akseptabel is, sjoen de hjoeddeiske stan fan zaken. Miskien dat it mooglik is dat meubelhanlers 41

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 4