dy't net fan de projektüntwiklers öfhinklik wêze wolle yn de takomst neist de sintrale, dêr't noch romte is seis festi- gings delsette kinne. It is in gedachtenspinsel Fierder fine wy dat der gau in diskusje komme moat mei de ferskillende belanghawwenden oer it PDV/GDV-belied yn de takomst Ik woe fierder noch sizze dat it byfoege kaartsje noch net up to date is, nettsjinsteande de datum, omt neffens üs de Aide PEB-sintrale hjir noch op stiet. Oe heer Timmermans (weth.Voorzitter, de heer Ten Hoeve heeft, net als overigens in de commissie, aandacht gevraagd voor met name de stedbouwkundige hoek, oplossing Franklin- straat, verlengde Vliet, omdat hij ook aangeeft dat het hier gaat om een voorbereidingsbesluit en niet een vastlegging van met name dat deel van de bebouwing aan de Kanaalstraat. Naar aanleiding van de discussie in de commissie is er een eerste contact geweest met de eigenaar van het gebied en daar zijn de terechte stedebouwkundige wensen, zoals die ook door de heer Ten Hoeve zijn geformuleerd en de heer Bakker heeft dat onderschreven, naar voren gebracht. Ik heb begrepen dat dit zeer wel tot de mogelijkheden behoort. Ik zeg u toe dat, voordat er verdere ontwikkelingen op dat terrein, de tweede fase van het bouwen, eventueel aan de orde zijn, wij die discussie over die lokatie nog in de commissie zullen voeren. De heer De Jong heeft opmerkingen naar aanleiding van protes ten van het LOV en ook naar aanleiding van de opmerkingen in het BRO-rapport. In de eerste plaats moet ik wel vaststellen dat het BRO-rapport primair bedoeld was om een visie te ontwikkelen voor de positie van het kernwinkelcentrumgebied en het heeft, overigens terecht, uitstapjes gemaakt in de richting van de consequenties van eventuele PDV- dan wel GDV- lokaties. Waar het hier om gaat is feitelijk passend in de lijn zoals wij dat in het verleden ook op basis van Distribu tie Planologisch Onderzoek hebben vastgesteld, dat op deze lokatie meer ruimte gewenst is als het gaat over de volumi neuze detailhandel. Daar is met name het accent gevraagd voor de meubelstraat, meubelboulevart of hoe je het ook wilt noemen. Hier gaan wij in feite niet verder dan vastleggen dat er extra ruimte is en wie daar dan in komen en welke branch- sector, daar moeten wij een beetje voorzichtig mee zijn, dat is vooral een private marktkwestie, of ondernemers die daar op dit moment in opereren ook op die lokatie willen of niet. Daar is de rol van de gemeente overigens beperkt in. Mis schien is het wel goed om aan te geven dat naar aanleiding van de discussies, zoals de heer De Jong die naar voren heeft 42 gebracht, maar ook naar aanleiding van nadere rapportages, beelden en dergelijke, discussies over GDV, ook met de consu lent Handel en Nijverheid en de inspecteur Ruimtelijke Orde ning, het college voornemens is om u over enkele weken een nader voorstel te doen met betrekking tot de visie die wij zouden kunnen ontwikkelen over PDV en GDV en met name over de verschillende lokaties die daarvoor binnen het gemeentelijk gebied aanwezig zouden kunnen zijn. Met andere woorden dan is er de ruimte om de richting met elkaar verder af te kaarten. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w.met inachtneming van de toezegging van de wethouder. Punt 8 (bijlage nr. 81). De Voorzitter: Aan de orde is Delegatie van bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten c.a. aan wegen die niet vallen onder het beheer van het rijk, de provincie of een waterschap aan burgemeester en wethouders. De heer De Beer: Mijnheer de voorzitter, een van de aanbeve lingen in de memorie van antwoord gisteravond behandeld is om te komen tot concrete maatregelen om de raad als bestuursor gaan beter te laten functioneren. Aan de orde moet onder andere komen zaken als mandaat en delegatie. Zolang wij dit niet exact hebben, vindt de WD-fractie dat wij op dit moment terughoudend moeten zijn in deze situatie. Daarom zijn wij tegen dit voorstel. Wij willen graag eerst duidelijk een totaalbeeld hebben van datgene wat toegezegd is. De hear De Jong: Ik woe my oanslute by de hear De Beer. It liket üs sinfol om de diskusje öf te wachtsjen oer de nije mandaatstruktuer De heer Krol: Daar sluiten wij ons bij aan, voorzitter. De heer Greving: Daar wou ik mij ook maar bij aansluiten. 43

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 5