even uit kunnen halen tot het moment dat wij de discussie verder gevoerd hebben. De hear De Jong: Dit lykje my in pear wize wurden en hjir soe ik my by oanslute wolle. De heer Tiauzenums (weth.Ik kan niet exact de heldere scheidingslijn aangeven zoals de heer Greving die hier heeft voorgelegd. Praktisch gezien zou ik toch willen voorstellen om dit besluit te nemen, te meer daar ik nogmaals ook in eerste instantie en in de commissie gezegd heb dat alle verkeersbesluiten die voor burgers dan wel voor burgers relevant zijn, ook feitelijk dat is de praktijk van de afgelopen jaren, altijd aan de raad worden voorgelegd. Laten wij het dan praktisch houden en niet weer gaan zitten knippen in dingen. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w.met de aantekening dat de WD-fractie geacht wil worden te hebben tegengesteld. Punt 9 (bijlage nr. 92). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 10 (bijlage nr. 87). De Voorzitter: Aan de orde is Het woningmarktplan. Mevrouw Van Ulzen: Voorzitter, het is natuurlijk een feit dat wij al heel veel over dit woningmarktplan hebben gesproken. Maar ik zou er toch nog graag een paar opmerkingen over wil len maken. In de bestaande voorraad, met name de oudere koopwoningen in de ring binnen de Rondweg, worden op dit moment de nodige woningen geschikt gemaakt voor kamerverhuur. Daar is voor zover mijn fractie betreft niets op tegen, maar op buurtni- 46 veau wordt daar met gemengde gevoelens naar gekeken. Op lange termijn zou hier een onderhoudsprobleem kunnen ontstaan met alle negatieve uitstralingseffecten van dien. Het woningmarktplan stelt dat er binnen twee jaar een beleid moet worden ontwikkeld in overleg met de particuliere ver huurders. Dat is mijns inziens te lang en het probleem wordt op die manier wat op de lange baan geschoven. Wij hebben niet de naam dat wij veel notities vragen, maar wij zouden nu toch willen vragen of het niet mogelijk is om in enkele weken een kort stuk te krijgen waarin staat wat de juridische mogelijk heden van de gemeente zijn. Op dit moment is het één van de meest actuele problemen in Leeuwarden, waarbij het gevaar bestaat dat wijken die met erg veel stadsvernieuwingsgeld zijn opgeknapt de komende decennia weer op achterstand worden gezet. Dat is niet nodig, want er zijn genoeg huurwoningen in Leeuwarden. Daarbij komt dat er een tekort aan koopwoningen is. Met die kamerverhuur kan ik ook nog wel een voorbeeld geven. In de Harlingerstraat worden op 27 eengezinswoningen 57 kamers verhuurd. Dat is een nauwe straat, dat geeft lawaai, dat geeft overlast. Dit zijn klachten van mensen die daar jaar en dag gewoond hebben en die nu eigenlijk geprest worden om hun huis te verkopen. Er zijn op dit moment geloof ik al weer vijf woningen verkocht, die allemaal naar de kamerver huur gaan. Er zijn in Leeuwarden te weinig koopwoningen in de bestaande voorraad. Iemand die een bestaande woning wil kopen zou dit kunnen beamen. Alle makelaars klagen over een zeer gering aanbod van bestaande woningen. De aantrekkelijkheid van andere gemeenten in het Stadsgewest heeft met dit feit te maken. Mensen die uit Leeuwarden vertrekken zijn over het algemeen geen nieuwbouwers, zij kopen een bestaande woning, die zij in Leeuwarden niet kunnen krijgen, zo staat in het woningmarktplan van het Stadsgewest. Het is daarom jammer dat het plan Zonneweide geen vervolg heeft gekregen, maar ik heb vanuit de commissie begrepen dat wij binnenkort een notitie vrije sector kavels zullen krijgen. Het is daarom ook jammer dat de woningproduktie de laatste jaren feitelijk gezien aan het teruglopen is. Het is mij nog steeds niet duidelijk wat de produktie over 1994 is geweest. Het is natuurlijk leuk te plannen hoeveel woningen er in 2010 gebouwd moeten worden, maar de produktie moet ondertussen wel op peil blijven. Het is zorgelijk om aan de hand van het bouwprogramma 1995 van het Stadsgewest te moeten concluderen dat er nog erg veel in de huur gebouwd wordt en dat het aantal lokaties beperkt is. Dat is in Leeuwarden een probleem dat niet aan de randge meenten verweten kan worden en waar de gemeente zelf de op lossingen voor moet aandragen. Bij het probleem speelt nog een bijkomend aspect en dat is dat er erg veel voorwaarden worden gesteld voordat iemand kan 47

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 7