integraler plan wordt dan hierin staat. Mevrouw De Jong: Voorzitter, het moet mij van het hart dat ik hier vanavond voor het eerst allerlei dingen hoor die ik in de commissie helemaal niet gehoord heb. Nu de verslagen van en de reacties op de gespreksnota 1994 als bijlage zijn toegevoegd aan het woningmarktplan is dit plan hiermee definitief, als het vanavond ten minste als zodanig wordt vastgesteld. In de Commissie Stadsontwikkeling hebben wij als Partij van de Arbeid-fractie ingestemd met het woningmarktplan. Wij vinden het een goed plan en het is bovendien goed leesbaar, wat op zichzelf een compliment mag heten. Naar aanleiding van de reactienota hebben wij enige opmerkin gen gemaakt en vragen gesteld. De vragen zijn naar onze tevredenheid beantwoord door de wethouder, maar het is toch goed om nog een aantal opmerkingen te maken. De makelaars hebben een opmerking gemaakt over de problemen die kunnen ontstaan als bouwgrond door speculanten wordt verworven. In het woningmarktplan wordt hier eigenlijk niet over gesproken. Wij onderschrijven de bezorgdheid van de makelaars en willen graag op de hoogte gehouden worden door de wethouder in hoeverre die speculaties kunnen worden tegen gegaan. Wij weten dat met de invoering van het baatbelasting systeem van januari hier al enigszins in tegemoet gekomen wordt, maar wij willen graag ook op de hoogte gehouden wor den. Ook hebben wij onze zorg uitgesproken naar aanleiding van opmerkingen die in het gesprek met het Stadsgewest zijn gemaakt. Er wordt gezegd dat een extra verstedelijkingscompo- nent voor de gemeente Leeuwarden voor de eerste vijf jaar niet wordt onderschreven, terwijl wij van mening zijn dat de gemeente Leeuwarden juist de komende jaren hieraan extra aan dacht moet besteden en zelfs moet bekijken of er niet meer woningen gebouwd kunnen worden. In ieder geval zouden wij vast na moeten gaan denken over plannen voor woningbouw na Hempens-TeernsMaar hier wordt al in de structuurschets meer over gesproken. PEL heeft zeer uitgebreid, twaalf bladzijden, gereageerd op het woningmarktplan. Er is maar mager op ingegaan in de reactienota. Ondanks onze in de commissie uitgesproken erger nis over de toonzetting van het stuk van PEL, vinden wij een aantal zeer steekhoudende opmerkingen op hun plaats. De meeste vragen die wij hierover gesteld hebben zijn goeddeels beantwoord, maar een paar opmerkingen resten ons nog. Met het PEL zijn wij het eens dat er een afname van met name de goedkope woningvoorraad ontstaat als 75% van de in totaal 50 1500 woningen in de naoorlogse wijken op de nominatie staan om gesloopt te worden tot 2010. Het probleem hierbij is dat juist deze goedkope woningen aan de woningvoorraad onttrokken worden die in die huurprijsklasse nooit meer terug komen. Als dit nog eens in de context wordt geplaatst van nog te ver wachten drastische huurverhogingen, ten minste bij een aantal van de corporaties hebben wij dit mogen vernemen uit de krant, en verdere afbouw van de eventuele huursubsidie, plaatst dit ons als Partij van de Arbeid-f ractie voor een dilemma. Wij hebben dan ook aangegeven in de commissie dat wij graag van geval tot geval willen kijken om welke woningen het gaat die gesloopt zouden moeten worden volgens de plannen en wij zullen het daarvan laten afhangen of wij ermee akkoord gaan of niet. De wethouder heeft in de commissie gezegd dat dit niet te doen gebruikelijk is, maar hij zou er wel voor willen zorgen dat de informatie tijdig in de commissie aan de orde komt voor zover het aantallen woningen betreft. Wij hebben er vervolgens op aangedrongen dat de wethouder bij de jaarlijkse evaluatie met de corporaties het punt met betrekking tot de huursombenadering, zoals PEL het voorstelt, meeneemt. Het is een wat technisch verhaal dat aangeeft dat de huurstijging zo minimaal mogelijk kan worden gehouden. Tot slot zijn wij het met PEL eens, dat sluit aan bij wat de WD-fractie heeft aangegeven, dat er een verordening moet komen met een vergunningstelsel voor particuliere verhuur van kamers, hetgeen overigens al toegezegd is door de wethouder. De heer Beers: Voorzitter, bij het woningmarktplan wil ik vanavond volstaan met het samenvatten van de punten die in dit verband voor de PAL/GL-fractie van belang zijn, want wij hebben hier in de commissie uitvoerig over gediscussieerd. Het onttrekken van woningen aan de Leeuwarder woningmarkt en wat al gauw wordt genoemd het slopen van 1500 woningen zal de komende 15 jaar door mijn fractie c.q. mijzelf met argusogen worden gevolgd. Verder zijn wij er ook niet 100% op gerust dat de woningmarkt voor studenten in Leeuwarden, die op dit moment ontspannen is, ook ontspannen zal blijven. Als derde en laatste, daar waar doorstroming nodig zal blij ken, de doorstroming van mensen die naar hun inkomen gemeten te goedkoop wonen, is de PAL/GL-fractie niet overtuigd van het feit dat die doorstroming vanzelf zal plaatsvinden als wij maar meer duurdere woningen bouwen. Wij hebben daartoe de suggestie van de doorstroommakelaar gedaan. Als er nog mensen geïnteresseerd zijn in de hele argumentatie die er achter ligt, dan verwijs ik graag naar de verslaglegging van de commissievergaderingen. Dit zijn de punten die voor de duur van dit plan in eerste instantie de aandachtspunten voor de 51

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 9