Gemeente eeuwarden De heer Brok: Omdat het om financiën gaat en om een groot bedrag willen wij dit keer hiermee instemmen. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 20 (bijlage nr. 84). Reeds behandeld. Punt 21 (bijlage nr. 95). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter: Ik sluit de vergadering. De Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. 78 Verslag van de handelingen van de reed ven de aeneente Leeuwarden van dinsdag. 6 juni 1995. RAADSVERGADERING van dinsdag, 6 juni 1995, om 20.00 uur. Aanwezig: 35 leden. PvdA: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland (weth.), W.H. de Jong en drs. M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, drs. W.R. Sluiter, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.) en A. Zijlstra. CDA: mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries. D66de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaaf- sma en de heren drs. P.D. Bakker, mr. J.T.P. Gros, M.J.M. Hoogeveen en drs. P. de Jong (weth. WD: de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema. PAL/GL: mevrouw A.M. Visser en de heren H. Brinks, J.C. Beers en A.S. Roekiman. MLP: de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. GPV/RPF/SGP:de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: B. Bilker (CDA) en S. de Bruin (PAL/Groen- Links) Voorzitter: de heer drs. H.H. Apotheker. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: E.C. van Beek, directeur Dienst Wel zijn,mevrouw, S.A. Brandsma, afdelingshoofd Samenlevingsza ken en Cultuur Dienst Welzijn, A.A.J.S. v.d. Gevel, voor zitter Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaar schriften, H. Kerkhoven, interim-directeur Dienst Stadsbe heer, H. Schenk, controller/plv. directeur Dienst Algemene Zaken, I. Wijnants, directeur Bedrijfsvoering. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Teipstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1