ff Gemeente Jeeuwarden Verslag van de handelingen van de raad van de qaaaanta Leeuwarden van eaandag. 12 -juni 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 12 juni 1995, om 19.30 uur. Aanwezig: 34 leden. PvdA: CDA: D66 WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland (weth.), W.H. de Jong en drs. M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, drs. W.R. Sluiter en ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries, de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaaf- sma en de heren mr. J.T.P. Gros, M.J.M. Hoog- eveen en drs. P. de Jong (weth.). de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers (weth.) en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema. de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks (weth.), J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: de heren A. Zijlstra (PvdA), B. Bilker (CDA) en drs. P.D. Bakker (D66). Voorzitter: de heer drs. H.H. Apotheker. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: E.C. van Beek, directeur Dienst Wel zijn, mevrouw, S.A. Brandsma, afdelingshoofd Samenlevingsza ken en Cultuur Dienst Welzijn, C.W. van Endt, directeur Dienst Algemene Zaken, J. Knottnerus, schakelfunctionaris Onderwijs Dienst Welzijn, P. v.d. Woude, directeur Dienst Stadsontwikkeling, I. Wijnants, directeur Bedrijfsvoering. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1