Punt 13 en 14 (bijlage nra. 107 en 104). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 15 (bijlage nr. 110). De Voorzitter: Aan de orde is Gedeeltelijke weigering rijks vergoeding uitkeringskosten 1993. De heer Sluiter: Mijnheer de voorzitter, de geconstateerde tekortkomingen hebben tot een strafkorting geleid voor de gemeente Leeuwarden. De aard van de tekortkomingen bestaat uit het onvoldoende uitvoeren van controle op uitkeringen en rijksconsulent heeft duidelijke vooruitgang geconstateerd. Dat is de inhoud van het stuk dat voor ons ligt. Ik heb drie vragen naar aanleiding hiervan. 1. Is het juist dat die vooruitgang een administratief karakter heeft en dus niet tot een wijziging van het beleid ten opzichte van uitkeringsgerechtigden leidt, bijvoorbeeld een harder regime ten opzichte van die uitkeringsgerechtigden? 2. Zijn er voor de toekomst waarborgen te geven dat een dergelijke strafkorting ons niet weer zal treffen? 3. Het bezwaarschrift waartoe wij gaan besluiten, heeft dat enige kans of is het een formaliteit? De heer Brinks (weth.De tekortkomingen hebben inderdaad geleid tot een strafkorting. De geconstateerde terkortkomin- gen hebben ook geleid tot een verbetertraject. De inspecteur heeft geconstateerd over 1994 dat er geen tekortkomingen meer zijn en dat hij dus ook geen strafkorting op zal gaan leggen. Garanties kun je natuurlijk nooit geven, maar in deze zin zou je kunnen zeggen dat dit een soort van garantie is. Voor zover ik op de hoogte ben, is het geen beleidswijziging geweest ten aanzien van uitkeringsgerechtigden die geleid heeft tot die duidelijke vooruitgang die geconstateerd is. Dat wil dus zeggen dat het een administratieve verbetering is geweest Kans van slagen ten aanzien van het bezwaarschrift, daar zou ik op dit moment echt geen antwoord op kunnen geven. Maar als je geen bezwaar maakt tegen zo'n strafkorting dan weet je zeker dat je moet betalen. Op dit moment worden er vooral 18 bestuurlijke argumenten genoemd waarom die strafkorting opgelegd wordt, daarom hebben wij ook gezegd dat wij vinden dat wij bestuurlijke argumenten hebben om die strafkorting niet op te leggen, omdat je niet in één keer kunt verwachten dat een verbetertraject binnen een half jaar leidt tot verbe tering. Dat is in feite ook de inhoud van het bezwaar. Wij doen ons best om dat zo hard mogelijk te maken in de richting van Den Haag. De heer De Vries: Voorzitter, wij hebben dit punt eerder aan de orde gehad en wethouder Brinks doet nu hetzelfde als wat wethouder De Jong indertijd heeft gedaan, hij zegt garantie kunnen wij niet geven. Maar er is heel duidelijk wel een garantie gegeven en die is schriftelijk vastgelegd, dat vanaf 1 januari 1994 er voor gezorgd wordt dat geen strafkorting plaatsvindt. Dat is toch iets zwart-witter dan de heer Brinks op dit moment toezegt. Ik neem aan dat hij de afspraak met wethouder De Jong overneemt. De heer Brinks (weth.): Als die afspraak zwart op wit ligt, dan is dat uiteraard een afspraak die overgenomen wordt. Wat ik alleen maar bedoelde te zeggen met: ik kan u geen garantie geven, is dat ik niet weet hoe of het over vijf-zes jaar zal gaan en of misschien op dat moment Den Haag zegt: wij trekken de normen weer zoveel strakker aan dat wij daar opeens niet meer aan voldoen. In die zin heb ik bedoeld dat garanties natuurlijk nooit te geven zijn. De heer De Jong (weth.): Voorzitter, wij kunnen een hele exegese beginnen met betrekking tot de commissieverslagen van destijds. Er staat: naar de mening van de commissie heeft wethouder De Jong een garantie gegeven. De raad weet dat ik daar zeer genuanceerd op geantwoord heb, ik denk dat het verstandig is dat hier tegenover te stellen. Overigens is het ook zo dat over 1994 een goedkeurende accountantsrapportage binnengekomen is bij de dienst. Wat dat betreft lijkt mij de zaak helder. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 10