Punt 16 (bijlage nr. 105). De Voorzitter: Aan de orde aanbestedingsbeleid voor het ten. is Vaststelling gemeentelijke plaatsen van overheidsopdrach- De heer Brok: Bij punt c. en h. wordt gesproken over het verstrekken van een mandaat aan de directeur van de desbe treffende dienst. U weet hoe wij daarover denken. Maar om de boel hier niet op slot te zetten gaan wij akkoord. Ik wil wel graag een toezegging wanneer dat nieuwe mandaatstatuut er gaat komen. De heer Graving: Voorzitter, ik zou het slechts willen laten bij een opmerking. Verder stem ik in met deze notitie. Er staat dat ten aanzien van onderhoudsaanbestedingen bij enkelvoudige uitnodiging geen procedures zijn vastgelegd. Wij zitten natuurlijk met een aantal kleinere opdrachten die wat betreft de omvang lager zijn dan de bedragen zoals in de notitie zijn genoemd. Ik wil er wel op aandringen, te meer daar ik wat signalen heb gekregen dat bij aanbesteding bij enkelvoudige inschrijving dat best tot kostenverhoging kan leiden (dat staat ook als een van de nadelen genoemd), mini maal van die mogelijkheid gebruik te maken. Mevrouw De Haan (weth.De heer Brok wil ik graag toezeggen dat ook deze zaak bij de mandaatdiscussie, die wij met de raad zullen voeren, meegenomen zal worden. De heer Greving stelt voor minimaal gebruik te maken van de enkelvoudige uitnodiging. Ik stel voor dat wij zullen trach ten daar zo minimaal mogelijk gebruik van te zullen maken. Het is goed dat hij daar nog een keer op wijst. De heer Brok: Mijn vraag was vooral wanneer wij over de mandaatvoorstellen kunnen gaan praten. Mevrouw De Haan: Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen datum kan geven. Ik weet wel dat er op dit moment naar gekeken wordt. Men is op dit moment druk bezig met al die mandaten. Wanneer wij het totaal in de raad hebben, moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Plus minus oktober wordt hier gefluisterd, dus na de vakantie. Dan komen wij naar de commissie met een 20 voorstel waar ze allemaal in zitten. De Voorzitter Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w.met inachtneming van de toezegging van de wethouder. Punt 17 (bijlage nr. 102). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter: De vergadering is gesloten. De Voorzitter sluit om 20.20 uur de vergadering. 21

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 11