De Voorzitter: Ik wil ook graag hier bevestigen ten behoeve van de duidelijkheid dat het aandachtspunt is overgebracht naar de politie, naar de desbetreffende basiseenheid. Die erkennen ook dat dit toch wat verhoogde surveillance-aandacht met zich mee moet brengen, omdat het wel eens voor is gekomen dat bezoekers van winkels zich toch wat lastig gevallen voelden door bepaalde gedragingen. Ik kan dit alleen maar onderstrepen en het heeft zeker aandacht in het werken prak tisch door de politie. Ik bedoel met aandacht dat zij de APV hanteren en zij moeten een titel hebben wanneer zij een eventueel zich lastig gevallen voelende gebruiker zouden kunnen vragen: zeg eens wie dat was en wanneer dat gebeurde. Het is zelden zo dat het een op heter daad-situatie zich voordoet. (De heer Ten Hoeve: Dat is denk ik een algemene bepalingmaar via de APV kun je ook onmogelijk maken dat er in bepaalde gebieden drank op straat gebruikt wordt. Dat hebben wij in mijn beeld voor bijvoorbeeld Peperstraat enz. wel afgesprokenmaar voor dit gebied niet. Ik zou willen bekijken of dit voor dit gebied ook kan of dat er naar de hele binnenstad gekeken kan worden, want het gaat om hinder lijk alcoholgebruik op straat, dat hoeft niet terrassen in te houden.) Het is niet zo dat wij vanuit politie-overwegingen daar nu al aan denken, dat er nu al aanleiding zou zijn om zo op te treden. Het is ook een vrij vergaande maatregel, omdat het toch een spanningsveld is tussen individueel consumenten gedrag. Het onderscheid tussen op een terras zitten en ver volgens weglopen of uit een winkel komen en een kroonkurk openen en op een bankje gaan zitten, is niet zo vreselijk groot. Ik ben wel bereid om in de Commissie Openbare Orde hierover van gedachten te wisselen met de politie. Als er aanleiding is tot een vorm van beleidsingrijpen, daar gaat het hier om, dan moet daar wel eerst wat breder over gespro ken worden. Tot nu toe is er geen aanleiding voor om dat nu al zo te vinden. Punt 2a. De notulen van de vergadering van 13 maart 1995 worden onge wijzigd vastgesteld. Punt 2b. De notulen van de vergadering van 10 april 1995 worden onge wijzigd vastgesteld. 8 Punt 2c. De notulen van de vergadering van 15 april worden ongewijzigd vastgesteld. Punt 3 Rondgezonden mededelingen. Sub A tot en met D. Deze uitspraak en deze brieven worden voor kennisgeving aangenomen. Sub E, F en G. Deze brief en deze verzoeken worden in handen gesteld van burgemeester en wethouder om preadvies. Sub H tot en met M. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 4 (bijlage nr. 111). De Voorzitter: Aan de orde is Benoeming leden van de Commis sie van Advies van de Raad van Commissarissen van de NV Frigem. U ziet een voorstel tot een x-aantal personen. Het is op dit moment in de werking bij Frigem om tot een minder aantal leden namens deze raad in de statuten over te gaan. Het lijkt ons daarom raadzaam dit agendapunt nu terug te trekken totdat wij helderheid hebben of het om twee of om vier personen gaat

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 5