De heer Den Oudsten: Wij hebben ons in de fractie afgevraagd of dit wel een nuttige commissie is in de zin waar je vanuit de gemeenteraad een afvaardiging voor moet organiseren, even los van of het nu twee of vier zijn. Wij vroegen ons af of het niet zinvol zou zijn om bijvoorbeeld in de Commissie Bestuur en Middelen eens te kijken wat deze commissie in de praktijk precies doet, of er ook daadwerkelijk advies wordt gegeven en wordt overgenomen, wat voor type onderwerpen daar aan de orde komen en aan de hand daarvan te kijken of wij inderdaad moeten besluiten om mensen te blijven afvaardigen vanuit de raad of niet. Dit is geen principiële kwestie, maar het leek ons goed om daar eens goed naar te kijken. De Voorzitter: Wij zullen dit punt bekijken. Punt 4 wordt terug genomen. Punt 4A (bijlage nr. 112). De Voorzitter: Aan de orde is Benoemingen in diverse stich tingen en besturen. Ter zake van punt nr. 8, de Afvalsturing Friesland NV, is de procedure dat Afvalsturing zelf met een kandidaat, die uiter aard wel uit Leeuwarden afkomstig is en gesondeerd is wie dat zou moeten zijn, komt bij de betrokken gemeente. Het is niet zo dat wij nu al aan zet zijn. Om die reden moet dit punt worden teruggetrokken. Dit is nu nog niet qua besluitvorming aan de orde. Ter zake van punt 5 is het juist om de reeds benoemde secre taris, wethouder De Jong, niet opnieuw te laten benoemen. Voor de zorgvuldigheid is het goed de vacature te beperken tot de heer Brinks. Dat is de vacature waarin moet worden voorzien. De heer Oreving: In het Reglement van Orde van deze vergade ring staat dat over personen via schriftelijke briefjes gestemd zal worden en dat die briefjes gesloten moeten zijn en pas geopend kunnen worden op het moment dat er een stem- commissie is. De stembrief is aan beide kanten bedrukt. Ik vraag mij af hoe ik deze stembrieven moet sluiten. 10 De Voorzitter: Ik stel u voor deze twee keer te vouwen, zodat er een kwartair systeem ontstaat. A. 1. Algemeen Bestuur van de Bestuursacademie Noord- Nederland; aanbeveling van burgemeester en wethouders: de heer drs. P. de Jong. 2. Algemeen Bestuur en vergadering van deelnemers van de Stichting Bedrijfsgezondheidsdienst Fries land; aanbeveling van burgemeester en wethouders: de heer drs. P. de Jong. 3. Algemeen Bestuur van het Recreatieschap De Mar- rekrite; aanbeveling van burgemeester en wethouders: lid: mevrouw I.A.M. van Ammers, plaatsvervangend lid: de heer H. Brinks. 4. Bestuur van de Stichting Trajektbemiddeling Leeu warden; aanbeveling van burgemeester en wethouders: voorzitter: mevrouw H.J. de Haan-Laagland. 5. Bestuur van de Stichting Zalen Schaaf; voordracht van burgemeester en wethouders: penningmeester: de heer H. Brinks, 6. Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Stichting Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland voordracht van burgemeester en wethouders: voorzitter: de heer H. Brinks. 7. Stichting Friese Werkverbanden Sociale Werkvoor ziening; aanbeveling van burgemeester en wethouders: mevrouw H. de Haan-Laagland. 9. Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden; aanbeveling van burgemeester en wethouders: lid: de heer H. Brinks, plaatsvervangend lid: de heer ir. J.A.F.A. Tim mermans 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 6