10. Regioraad en Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Friesland aanbeveling van burgemeester en wethouders: mevrouw I.A.M. van Ammers. 11. Commissie Milieu-aangelegenheden van de Regio Noord-Friesland aanbeveling van burgemeester en wethouders: de heer H. Brinks. Commissie Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening van de Regio Noord-Friesland aanbeveling van burgemeester en wethouders: mevrouw H.J. de Haan-Laagland. B. 12. Voordracht voor benoeming van een commissaris bij de Frigem Noord-West; aanbeveling van burgemeester en wethouders: de heer H. Brinks. De aanbevolenen en de voorgedragenen worden benoemd met algemene stemmen. De heer Feddema en mevrouw Schaafsma vormden met de voorzit ter de leden van het stembureau. Punt 5 en 6 (bijlage nrs. 98 en 99). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 7 (bijlage nr. 101). De Voorzitter: Aan de orde is Meerjarenprogramma restauratie rij ksmonumenten De heer Ten Hoeve: Mijnheer de voorzitter, in de commissie hebben wij hier al over gesproken en aan het eind van die beraadslagingen kwam naar voren of het ook mogelijk was om de Oldehove voor een hoger subsidiepercentage in aanmerking te laten komen. Ik zou die vraag willen uitbreiden, de wethouder was toen een beetje afhoudend. Later zag ik de toren van Miedum, die staat er ook op voor 80%. Ik zou een onderzoek willen bepleiten of wij de Oldehove in een stichting kunnen 12 onderbrengen, waardoor wij mogelijk toch 80% subsidie kunnen krijgen, die 10% extra is op het totaal een behoorlijk be drag. Daarnaast, hoewel er nu verder geen objecten op staan, zou het in de toekomst best mogelijk kunnen zijn dat andere gemeentelijke gebouwen ook gerestaureerd moeten worden. Ik zou willen vragen of onderzocht kan worden of het niet ver standig is gemeentelijke monumenten in een stichting onder te brengen, waardoor wij ook die 10% extra kunnen krijgen. Mevrouw Van Ulzen: Voorzitter, ik zou in dit verband raadsle den willen vragen of zij hun diverse partijen willen aanspre ken, want ik lees in de krant allemaal dreigende geluiden dat het "Deltaplan" voor monumenten weer drastisch ingekrompen gaat worden. Ik zou het toch wel vreselijk jammer vinden als daar niet eindelijk eens wat meer geld voor zou komen. De heer Tiaaeraana (weth.): Voorzitter, ik zou de opmerking van mevrouw Van Ulzen van harte willen ondersteunen. Het is inderdaad zo dat de merkwaardige situatie zich voordoet dat dat Deltaplan om bijzonder rare redenen nog niet is ingevuld door de ministerraad. Verschillende objectieve bouwbureaus en accountants hebben aangegeven dat iedere gulden die de ge meenschap, het rijk, betaalt aan subsidie voor monumenten f 1,07 in rijkskas terugkomt. Dat wordt ook niet door wie dan ook ontkend, maar toch heeft men blijkbaar niet de moed willen opbrengen om de consequenties daarvan te trekken om een fors budget beschikbaar te stellen, zodat de komende jaren de achterstand die de monumentenvoorraad, als het in kwalitatief opzicht betreft, in te halen. Nogmaals, steun is nodig om het kabinet daarvan te overtuigen. De heer Ten Hoeve heeft gevraagd om te kijken of het mogelijk is de Oldehove niet als behorend bij een kerkelijk bezit te beschouwen, zodat de subsidiemogelijkheid van 70%, waar het nu de gemeentelijke eigendomssituatie betreft, naar 80% kan. Hij heeft dat uitgebreid naar andere gebouwen. Op dit moment hebben kerkelijke gebouwen en molens de mogelijkheid om, wanneer ondergebracht in een daartoe specifieke stichting, 80% subsidie te krijgen. Andere gemeentelijke panden schijnt op dit moment onmogelijk te zijn, wel lijkt het dat er bin nenkort nieuwe wetgeving met betrekking tot vastgoed komt en dan komt die vraag weer aan de orde. Wij zullen in ieder geval dan de raad informeren om te kijken of er mogelijkheden zijn. In het verleden hebben wij daar al eens naar gekeken, maar nogmaals, alleen molens en kerken konden van die moge lijkheid gebruik maken en andere gemeentelijke eigendommen nog niet. Maar wij komen daar op terug. 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 7