De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w.met inachtneming van de toezegging van de wethouder. Punt 9 (bijlage nr. 109). De Voorzitter: Aan de orde is Gemeentegarantie Woningstich ting Patrimonium in verband met de aankoop van 280 woningen NijlAnsdyk. De heer Jacobse: Voorzitter, in de commissie hebben wij al gezegd geen reden te zien om af te zien van de risico-opslag. Wij blijven bij die mening. Deze kanttekening gemaakt hebbende gaan wij overigens akkoord met het voorstel. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 10 en 11 (bijlage nrs. 100 en 106). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 12 (bijlage nr. 103). De Voorzitter: Aan de orde is Beschikbaar stellen van een krediet voor ingrijpend onderhoud en ingrijpend technisch onderhoud van het gebouw van de openbare basisschool De Wes ter, Telemannstraat 13, alhier. Mevrouw Tieaerzea: De CDA-fractie zal akkoord gaan met het voorliggende voorstel en ook met het volgende, maar naar 16 aanleiding van deze voorstellen willen wij nog een aantal opmerkingen maken. Op dit moment werken wij met afschrijvingstermijnen van 60 jaar als het gaat om het financieren van groot-onderhoud van schoolgebouwen. De reden hiervoor is dat deze termijn is gekoppeld aan de rijksvergoeding. Het is echter duidelijk dat deze termijn niet realistisch is als je kijkt naar de hoe veelheid onderhoud die daadwerkelijk gepleegd moet worden aan schoolgebouwen. Per 1 januari 1997 moet de gemeente het eigendom van de schoolgebouwen van het rijk overnemen. Deze overname brengt nogal wat risico's met zich mee, met name met betrekking tot de staat van onderhoud van de gebouwen. Wat de financiële gevolgen kunnen zijn van een tegenvallende staat van onderhoud, hebben wij kunnen constateren bij de overname van de gebouwen van de openbare scholengemeenschap. Wij stellen het college dan ook voor om voordat de daadwerke lijke overname plaatsvindt duidelijkheid te verkrijgen over de staat van onderhoud van de gebouwen. Dit betekent concreet het op korte tijd starten met onderhoudsmanagementte begin nen met het opstellen van conditierapporten, aangevuld met het uitzetten van een tijdpad met betrekking tot de te plegen investeringen. Wij denken dat hierin in eerste instantie een taak weggelegd is voor de eigen gemeentelijke dienst. Is dat niet mogelijk, dan zijn er in de gemeente Leeuwarden voldoen de bedrijven die deze taken kunnen uitvoeren. De heer De Jong (weth.Voorzitter, mevrouw Tiemersma heeft gelijk, in de commissie hebben wij ook gesproken over de systematiek die het rijk hanteert en die wij als gemeente ook volgen, de 60-jarige afschrijving. Ik denk dat het goed is, mevrouw Tiemersma wijst daar ook op in haar bijdrage, om in het kader van de decentralisatie van de huisvesting in de loop van het volgend jaar die zaak helder met elkaar in beeld te brengen. Wat mij betreft gaan wij daar in de Commissie Welzijn uitvoerig met elkaar over van gedachten wisselen. De opmerkingen die mevrouw Tiemersma ter zake van dit onderwerp maakt, kunnen wat mij betreft worden meegenomen in die dis cussie. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met inachtneming van de toezegging van de wethouder. 17

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 9