Gemeente |eeuwarden De Voorzitter: Dat betekent dat nu resteert het college voorstel, het ontwerp-besluit: a. de Perspectiefnota 1996-1999 vast te stellen als kader voor het opstellen van de beleidsbegroting 1996; b. de voorstellen genoemd in de brief van 22 juni 1995 nr. 9375 verder uit te werken conform de motie PvdA/D66/WD/PAL/GroenLinks De heer Terpstra: Wij kunnen instemmen met punt a. behou dens twee paragrafen, dat zal u niet verbazen. De paragraaf met betrekking tot nieuw beleid en de paragraaf met betrek king tot de algemene reserve. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w.met de aantekening dat de leden van de NLP-fractie en de GPV/RPF/SGP-fractie geacht willen worden te hebben tegengestemd en dat de CDA-fractie geacht wil worden tegen de paragrafen nieuw beleid en algemene reserve en punt b. te hebben gestemd. De Voorzitter: Mag ik tevens opmerken dat wij hebben beslo ten tot het maken van een lijst van toezeggingen als onder deel van de notulering en dat die kunnen worden geacht onderdeel van de besluitvorming te zijn geweest. De vergadering is gesloten. De Voorzitter sluit om 18.55 uur de vergadering. 110 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 3 juli 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 3 juli 1995, om 19.30 uur. Aanwezig: 34 leden. PvdA: CDA: D66 WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan—Laagland (weth.), W.H. de Jong en drs. M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, drs. W.R. Sluiter, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.) en A. Zijlstra. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, D. Feenstra, G. Krol en drs. A.P. Terpstra. de dames S. Inberg—Mulder en drs. A.M. Schaaf— sma en de heren drs. P.D. Bakker, mrJ.T.P. Gros, M.J.M. Hoogeveen en drs. P. de Jong (weth. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers (weth.) en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema. mevrouw A.M. Visser en de heren H. Brinks (weth.), J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: de heren B. Bilker en J.P.W. de Vries CDA) en mevrouw S. de Bruin (PAL/GL). (beide Voorzitter: Secretaris de heer drs. H.H. Apotheker, mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren H. Schenk, controller Algemene Zaken en E.C. van de Beek, directeur Welzijn en mevrouw H. Kerkhoven, interim directeur Stadsbeheer. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hal - Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1