Gemeente Jeeuwarden tekst De Voorzitter: De vergadering is gesloten. De Voorzitter sluit om 20.40 uur de vergadering. 18 Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 11 september 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 11 september 1995, om 19.30 uur. Aanwezig: 36 leden. PvdA CDA: D66 WD: PAL/GL NLP: GPV/RPF/SGP de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland (weth.), W.H. de Jong en drsM.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, drs. W.R. Sluiter, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.) en A. Zijlstra. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker D. Feenstra (tot 22.00 uur), G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries. de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaaf- sma en de heren drs. P.D. Bakker, mr. J.T.P. Gros, M.J.M. Hoogeveen en drs. P. de Jong (weth de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers (weth.) en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en WSFeddema de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks (weth.), J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig de heer J. de Beer. Voorzitter (loco): de heer ir. J.A.F.A. Timmermans. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: E.C. van Beek, directeur Dienst Wel zijn, C.W. van Endt, directeur Dienst Algemene Zaken, A.J.J.S. v.d. Gevel, voorzitter Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, O. Herder, directeur Sociale Zaken Dienst Welzijn, H. Kerkhoven, interim-directeur Dienst Stadsbeheer, H. Schenk, controller/plvdirecteur Dienst Algemene Zaken, B. Wessels, controller/plvdirecteur Dienst Stadsontwikke ling Sjoch dizze stêd; sjod) wat der riinom bart - It aide spegelet him ya wat de takomst hal - Piter Terpstro 13 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1