Gemeente |eeuwarden De Voorzitter: De agenda is afgewerkt, de vergaderinq is gesloten De Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. Oldehoofsterkeildiof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag, 6 november 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 6 november 1995, om 14.00 uur Aanwezig: 37 leden. PvdA: CDA: D66 WD: PAL/GL NLP: GPV/RPF/SGP de dames A.J. Dikken (vanaf 15.40 uur), H.J. de Haan-Laagland (weth.), W.H. de Jong en drsM.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten (vanaf 14.15 uur), drs. W.R. Sluiter (vanaf 20.00 uur), ir. J.A.F.A. Tim mermans (weth.) en A. Zijlstra. mevrouw J.J. Tiemersma (vanaf 14.55 uur) en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker (tot 17.00 uur), D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra (vanaf 15.40 uur) en J.P.W. de Vries (vanaf 14.25 uur) de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaafsma en de heren drs. P.D. Bakker, mr. JTPGrosMJMHoogeveen en drsPde Jong (weth.). de dames F.J. van UIzen-Hakker en I.A.M. van Ammers (weth.) en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en WSFeddema de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks (weth.), J.C. Beers en A.S. Roekiman de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer A. Stoker. Afwezig: geen. Voorzitter: de heer drs. H.H. Apotheker. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: E.C. van Beek, directeur Dienst Wel zijn, C.W. van Endt, directeur Dienst Algemene Zaken, O. de Jager, controller/plvdirecteur Dienst Welzijn, mevrouw H. Kerkhoven, interim-directeur Dienst Stadsbeheer, H. Schenk, controller/plv. directeur Dienst Algemene Zaken, J. Swint, hoofd Financiën Concern, P. v.d. Woude, directeur Dienst Stadsontwikkeling, P. Zwaagstra, afdelingshoofd Fi nanciën/controller a.i. Dienst Stadsbeheer. Sjoch dizze stëd; sjoch wat der rimom bart - It aide spegelet hint yn wat de takomst hat - Piter Terpstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1