Gemeente |eeuwarden De Voorzitter sluit om 20.55 uur de vergadering. 76 Oldehoofsterlcerlchof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag, 13 november 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 13 november 1995, om 19.30 uur Aanwezig: 33 leden. PvdA CDA: D66 WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland (weth.), W.H. de Jong en drsM.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, drs. W.R. Sluiter, irJ.A.F.A. Timmermans (weth.) en A. Zijlstra. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren B. Bilker D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries. de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaafsma en de heren mr. J.T.P. Gros, drs. P. de Jong (weth.). de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers (weth.) en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en WSFeddema de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks (weth.), J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer A. Stoker. Afwezig: de heren P.E.J. den Oudsten (PvdA), drs. J.H.C. Biemans (CDA), drs, P.D. Bakker en M.J.M. Hoogeveen (beiden D66) Voorzitter (loco): de heer ir. J.A.F.A. Timmermans. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: de heer E.C. van Beek, directeur Dienst Welzijn, mevrouw J. de Boer, hoofd afdeling Ruimte lijke Ordening, Dienst Stadsontwikkeling en Milieu, mevrouw S.A. Brandsma, afdelingshoofd Samenlevingszaken en Cultuur Dienst Welzijn, de heer B. Wessels, controller/plvdirec teur Dienst Stadsontwikkeling. Sjoch dizze stêd; sjoelt wat der riinom bart - It aide spegelel him yn wat de ultomst hat - Piter Terpstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1