Gemeente eeuwarden De Voorzitter: Ik constateer dat de raad unaniem is waar het gaat over de wenselijkheid van een onderzoek met be trekking tot de kennis van de betrokkenen over op welke wijze het vervoer tot stand zal moeten worden gebracht. Vervolgens lopen wij hier tegen een discussie aan over al lerlei inzetten, technische uitvoeringspoblemenDie vragen kunnen gesteld worden, maar het college, middels de wethou der, heeft aangegeven dat er bereidheid bestaat om voor degene die dat wil invulling aan de uitvoering van dat voorstel geven. Laten wij daartoe op dit moment gewoon vol staan De heer Van Olffen: Ik wil toch even de indruk wegnemen, ik vind dat ik mij ook heel sympathiek heb opgesteld en ik heb alleen gezegd dat het aantal argumenten dat de wethouder in de strijd heeft geworpen voor mij een bevestiging is van hoe noodzakelijk het onderzoek is. Daarmee miszeg ik niets, mevrouw De Bruin. Mevrouw Van Ulzen: Ik begreep één opmerking niet. Heb ik goed gehoord dat de wethouder zei dat in het kader van de privacy mensen niet een enquête toegestuurd mochten krij gen? De heer De Jong (weth.): Het gaat om de adressenbestanden, mevrouw Van Ulzen. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het gestelde in het ingediende initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie De Voorzitter: De agenda is afgehandeld, ik sluit de verga dering De Voorzitter sluit om 23.20 uur de vergadering. 68 Oldehoofsterkerlchof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag, 18 december 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 18 december 1995, om 19.30 uur Aanwezig: 32 leden. de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland (weth.), W.H. de Jong en drsM.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, drs. W.R. Sluiter, ir. J.A.F.A. Timmer mans (weth.) en A. Zijlstra. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker D. Feenstra, G. Krol en drsAPTerpstra de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaafsma en de heren drs. P.D. Bakker, M.J.M. Hoogeveen en drs. P. de Jong (weth.) mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema. de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks (weth.) en J.C. Beers, de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer A. Stoker. PvdA CDA: D66 WD: PAL/GL: NLP GPV/RPF/SGP Afwezig: de heren drs. K. Koops (PvdA), J.P.W. de Vries (CDA), mr. J.T.P. Gros (D66) en A.S. Roekiman (PAL/GL) en mevrouw I.A.M. van Aramers (weth.) (WD) Voorzitter: de heer drs. H.H. Apotheker. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: de heer E.C. van Beek, directeur Dienst Welzijn, mevrouw S.A. Brandsma, afdelingshoofd Samenlevingsza ken en Cultuur Dienst Welzijn, O. Herder, directeur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, H. Schenk, control- ler/plv. directeur Dienst Algemene Zaken, P. v.d. Woude, di recteur Dienst Stadsontwikkeling.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1