i-ém V No. 1. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. I i.i Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1930. Afinhangxpl. Vragen van den heer Muller (ingekomen 5 Juni 1930). I. Kunnen Burgemeester en Wethouders ook mede- deelen wanneer voorstellen aan den Raad zullen worden aangeboden tot onbewoonbaar verklaren van een be langrijk aantal krotwoningen II. Zijn Burgemeester en Wethouders ook van mee ning dat door middel van nieuwbouw, in de dan ontstane behoefte naar goedkoope woningen, moet worden voor zien III. Indien vraag II bevestigend beantwoord wordt, hoe denken Burgemeester en Wethouders de oplossing- van dit vraagstuk A. Bouwen van Gemeentewege, of B. Bouwen door een der Woningbouwvereenigingen. I. Een voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van een zestigtal woningen zal den Raad spoedig bereiken en vermoedelijk reeds in de vergadering van 15 ]uli a.s. aan de orde worden gesteld. II. Naar de meening van Burgemeester en Wethou ders zal de behoefte aan z.g. goedkoope woningen welke behoefte op het oogenblik uiterst gering is, zoo zij al bestaat door de onder I bedoelde onbewoon baarverklaring niet, of althans niet in beteekenende mate, toenemen. Er bestaat dan ook voorshands niet voldoende reden om tot het bouwen van woningen van de hier bedoelde soort over te gaan. Wanneer later wederom een betrekkelijk groot aantal woningen onbe woonbaar mocht worden verklaard, zullen Burge meester en Wethouders de gevolgen daarvan opnieuw onder oogen zien en, zoo de omstandigheden daartoe alsdan aanleiding geven, niet nalaten voorstellen te doen tot het nemen van de maatregelen, welke dan noodig worden geacht. III. In verband met het antwoord op vraag II kan de beantwoording van deze vraag thans achterwege blijven. Leeuwarden, 19 Juni 1930. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J. M. VAN BEYMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN, Secretaris. ■HBBffll

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1930 | | pagina 1