No. 4. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1930. Afinhnngxpl. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer Vromen (ingekomen 15 October 1930). 1. Zijn Burgemeester en Wethouders genegen mede te deelen, waarom de verbetering van de straten ten Westen van en behoorende tot de Bleekerstraat en de weg tusschen Bleekerstraat en Rengerspark niet wordt ter hand genomen, ofschoon de toestand van bestrating, rioleering en verlichting zoowel uit gezondheidsoogpunt als uit het oogpunt van veiligheid ontoelaatbaar geacht moet worden 2. Is het waar, dat alle eigenaren op een hoogst enkele uitzondering na zich bereid hebben verklaard tot afstand in eigendom aan de gemeente van de verschillende gedeelten der hierbedoelde straten en de meesten reeds voor eenige jaren het door de gemeente vastgestelde bedrag hebben betaald 3. Kunnen Burgemeester en Wethouders geen mid- ielen vinden om de enkele eigenaar, die niet bij machte )f van wille is om mede te werken, hiertoe te brengen, rpdat zoo spoedig mogelijk, indien het zou kunnen nog n dit jaar een einde gemaakt worde aan den treurigen ■n niet ongevaarlijken toestand ter plaatse ANTWOORD VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS. 1. Daar het hier straten betreft, die nog particulier eigendom zijn, kon de verbetering tot dusverre niet ter hand worden genomen. Reeds eerder (zie bijlage no. 16 van 1929, blz. 485) is er op gewezen, dat het geenszins aan het Gemeentebestuur, doch uitsluitend aan het gebrek aan de noodige medewerking der gezamenlijke eigenaren, is te wijten dat de vereischte overdracht zooveel vertraging ondervindt. 2. Bij Raadsbesluit van 18 Februari 1930, no. 40r/22, is besloten tot overneming van de straat, behoorende bij de perceelen Bleekerstraat nos. 59 tot en met 101. De overdracht kon echter niet plaats hebben, doordat twee eigenaren weigerden de notariëele volmacht te onderteekenen. Eerst onlangs zijn zij hiertoe overgegaan, zoodat nu dezer dagen de overdracht zal geschieden. Het straatje nabij de ijsbaan, behoorende bij de per ceelen Bleekerstraat no. 59 en nos. 109 tot en met 141, is nog niet door de gemeente overgenomen kunnen worden, aangezien een eigenaar tot de overdracht niet wenschte mede te werken en vier eigenaren in gebreke zijn gebleven de vastgestelde bijdrage te betalen. 3. Vermits ook naar de meening van ons College de toestand ter plaatse dringend verbetering eischt, hebben wij op 26 September j.l. den hierboven sub 2 bedoelden onwilligen eigenaar aangeschreven, dat de gaslevering in de hem toebehoorende woning Bleekerstraat no. 139 zou worden gestaakt, tenzij hij zich alsnog tot over dracht van zijn straatgedeelte op de gebruikelijke voor waarden bereid verklaarde. Nadat op 22 October j.l. in opdracht van ons College de muntgasmeter in ge melde woning was weggenomen, is de bereidverklaring met de gevraagde bijdrage bij ons ingekomen. Ten opzichte van de overige weigerachtige eigenaren zijn bereids gelijke maatregelen getroffen. Terstond na de overdracht van de straten zullen wij de noodige stappen doen om tot verbetering van den toestand te geraken. Leeuwarden, 29 October 1930. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J. M. VAN BEYMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1930 | | pagina 4