No. 2. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1931. 4. Op welke wijze denken Burgemeester en Wet houders dan uit de hierdoor ontstane moeilijkheden te komen. 4. Er is ons niet gebleken, dat zich als gevolg van het gebruiken van het sportterrein door meergemeld circus afgezien dan van de herstelling, waarin spoe dig, vrij gemakkelijk en zonder kosten voor de gemeente kan worden voorzien moeilijkheden hebben voorge daan. Leeuwarden, 30 Juli 1931. J. M. VAN BEYMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN, Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1931. Aanhn.nnspj. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer Wierstna (ingekomen 22 Sep tember 1931). 1. Waar de publieke armverzorging een omvang en beteekenis heeft gekregen als nimmer te voren helaas ook in onze stad is daar naar de meening van B. en W. ook de tijd gekomen dat eens gedacht moet worden aan reorganisatie van de hier ter stede op dit terrein bestaande instelling 2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, zijn dan in de naaste toekomst plannen of voorstellen van het College te verwachten, die in deze richting gaan 3. Indien vraag 1 en 2 bevestigend worden beant woord, ligt het dan misschien ook in de bedoeling van B. en W. om op dit terrein de invloed van den Raad en B. en W. te versterken, door b.v. in een daartoe te benoemen bestuur of commissie ook zitting te doen nemen vertegenwoordigers van den Raad en het College van B. en W., tevens vertegenwoordigers uit de ter stede bestaande centrale sociale organisaties, en uit die? Kerkelijke diaconiën ter stede, waar de armverzorging ook nog al van eenigen omvang is ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Burgemeester en Wethouders hebben de vraag, of eene reorganisatie van de instelling, waaraan te dezer stede het Burgerlijk Armbestuur is opgedragen, wen- schelijk moet worden geacht, in overweging genomen. 2 en 3. Wanneer de uitslag van het onder 1 be doelde onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal ons College niet nalaten de noodige voorstellen bij den Raad aanhangig te maken. In afwachting daarvan meenen wij ons thans van beschouwingen omtrent de richting of verdere bijzonderheden eener eventueele reorganisatie te moeten onthouden. Leeuwarden, 24 September 1931. J. M. VAN BEYMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1931 | | pagina 2