No. 3. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1932. Aanhangsel. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer Weima (ingekomen 8 Septem ber 1932): 1. Is het B. en W. bekend, dat de boerderij ..Kleijenburg" in eene zoodanige toestand verkeert, dat met recht kan worden gezegd, ontoelaatbaar, en ge vaarlijk voor de bewoners 2. Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, zijn B. en W. dan bereid die maatregelen te treffen, die aan deze toestand een einde kunnen maken ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Met den toestand van de boerderij Kleijenburg was ons College inderdaad reeds vóór het inkomen van deze vragen bekend. 2. Op grond van op 30 Augustus j.l. en daarna aan ons uitgebrachte ambtelijke rapporten hebben wij bereids maatregelen getroffen tot zoodanige herstelling van de boerderij als noodig is, opdat zij tot het einde van den loopenden huurtijd in gebruik kunne blijven. Leeuwarden, 14 September 1932. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J. M. VAN BEYMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1932 | | pagina 3