No. 1. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1933. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer Weima (ingekomen 1 Maart 1933). 1. Is het Burgemeester en Wethouders bekend dat de firma P. Swart, handelaar in geslachte varkens, niet in het Abattoir maar elders slacht 2. Zoo ja, zijn Burgemeester en Wethouders dan niet van meening dat dit een finantiëele schadepost voor de gemeente beteekent 3. Is het juist, dat het slachten buiten het Abattoir een gevolg is van de hooge tarieven 4. Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, zijn Burgemeester en Wethouders dan niet van oordeel, dat het tijd is de tarieven te herzien, en deze zoo te stellen, dat er geen aanleiding is elders te slachten ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. De grossier in vleesch, P. Swart, heeft tot nog toe voor het slachten van varkens gebruik gemaakt van het Openbaar Slachthuis. Wij hebben vernomen, dat hij het voornemen heeft zijn bedrijf naar elders te ver plaatsen. 2. Indien de onder 1 genoemde grossier zijn voor nemen ten uitvoer brengt, zal dit zonder twijfel eenige mindere bate voor het Openbaar Slachthuis tot gevolg hebben. 3. De geldende tarieven zullen vrij zeker mede van invloed zijn op het besluit tot verplaatsing van het in de voorgaande vragen bedoelde bedrijf. 4. De ten dienste staande gegevens hebben ons tot de overtuiging geleid, dat indien overbrenging van meerbedoeld bedrijf naar eene gemeente zonder open baar slachthuis zou plaats hebben, de factoren, welke tot zulk een overbrenging aanleiding geven, van dien aard zijn, dat daartegen zelfs een zeer belangrijke ver laging van de tarieven niet zoude opwegen. De hier ter stede geldende tarieven zijn overigens niet hooger dan die van de openbare slachthuizen in andere gemeenten. Leeuwarden, 16 Maart 1933. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J. M. VAN BEYMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN. Secretaris. Verzonden 18 Maart 1933.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1933 | | pagina 1