i No. 2. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1933. AanhtttlffSCl. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer M. Molenaar (ingekomen 2 Mei 1933). I. Hebben Burgemeester en Wethouders kennis genomen van het bericht in een der plaatselijke bladen van 27 April j.l. dat, tijdens de verkiezingspublicatie op de Tweebaksmarkt in den avond van 26 April, een aantal leden van het Nationaal Jongeren Verbond en andere fascistisch gezinde jongelieden gewapend zou den zijn geweest met dolkmessen en ploertendooders ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Het is ons thans bekend dat in het Volksblad voor Friesland van 27 April j.l. dit bericht voorkomt. II. Indien dit bericht juist is kunnen Burgemeester en Wethouders dan mededeelen of tegen deze jonge lieden proces-verbaal is opgemaakt wegens het dragen van verboden wapenen III. Zijn Burgemeester en Wethouders niet van meening dat het gewenscht is dat op de gedragingen van deze jongelieden, die blijkbaar gewelddadig optre den in den zin hebben, nauwlettend wordt toegezien 2. Hieromtrent staan ons College geen gegevens ten dienste. 3. Ons College is uiteraard van meening, dat op de gedragingen van ieder, jongeling of oudere, die onrecht matig gewelddadig optreden in den zin heeft, nauw lettend behoort te worden toegezien. Leeuwarden, 5 Mei 1933. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J. M. VAN BEYMA, Burgemeester. T. BAKKER, L.-Secretaris. Verzonden 11 Mei 1933.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1933 | | pagina 2