No. 3. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1933. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer J. Turksma (ingekomen 3 Mei 1933). Is het Burgemeester en Wethouders bekend 1. dat hier den Hen Mei a.s. op de Wilhelmina- baan een voetbalwedstrijd Noord-Nederland—Noord- Duitschland zal plaats vinden 2. dat het houden van die wedstrijd door breede lagen der bevolking met gemengde gevoelens wordt tegemoetgezien 3. dat door de politieke, maatschappelijke en econo mische uitschakeling van een deel der Duitsche bevol king dit in vele andere landen en ook in Nederland ten sterkste wordt afgekeurd en aanleiding heeft gegeven tot protest-acties? 4. dat daarnaast het toegepaste systeem in Duitsch land tegenover sportbeoefenaars een hevige beroering heeft teweeggebracht in verschillende sportkringen hier te lande 5. dat voor deelname aan wedstrijden in het Buiten land geen andere dan Duitsch-Nationaal-Socialisten worden uitgezonden in uniform en voorzien van haken- kreuzen, eventueel hakenkreitzvlag 6. dat het aanwezig zijn van dergelijke Duitschers in deze roerige tijden provoceerend werkt en zelfs aan leiding kan geven tot ernstige wanordelijkheden 7. Achten Burgemeester en Wethouders het niet wenschelijk op deze en andere gronden stappen te ondernemen hunnerzijds waardoor die wedstrijd niet zal kunnen doorgaan ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Wij hebben dezen wedstrijd aangekondigd gezien. 2. Wij begrijpen, dat een deel der bevolking met gemengde gevoelens sommige dagbladberichten uit het Duitsche Rijk leest; wij kunnen echter niet inzien dat men deze gevoelens behoeft over te brengen op een wedstrijd, gespeeld door elf individueele Duitschers met elf individueele Nederlanders. 3 en 4. Ons College heeft als zoodanig niet te maken met en derhalve ook geen oordeel over de binnenlandsche politiek eener vreemde mogendheid. 5. De hier besproken gedragswijze is ons niet bekend. 6. Naar onze meening behoeft voor het ontstaan van wanordelijkheden geen vrees te bestaan. 7. In verband met het vorenstaande hebben wij de wenschelijkheid hiervan niet ingezien. Leeuwarden, 12 Mei 1933. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M. VAN BEYMA, Burgemeester. T. BAKKER, L.Secretaris. Verzonden 12 Mei 1933.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1933 | | pagina 3