Bijlage tot hot verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19AANHANGSEL. NO. 1. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer VROMEN ANTWOORD (ingekomen 2^ Mei I93I4.) VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Is het Burgemeester en 1. Nadat de Raad op grond Wethouders bekend, dat op Maan- van den daardoor voor de ver dag 21 Mei j.l. in den Prin- pleegden in het Diaconessen- sentuin 's avonds vuurwerk is huis ontstaanden hinder be- afgestoken in strijd met het sloten had, dat in den Prin- Besluit van den Raad, voor sentuin de tot dusver gebrui- eenige, maanden genomen? kelijke vuurwerken niet meer zouden plaats vinden, hebben wij dienovereenkomstig het afsteken van ieder vuurwerk, dat tot dien hinder aanlei ding zou kunnen geven,verbo den. V?ij hebben echter gemeend, gelet op de oorzaak en de bedoeling van het Raads besluit, geen bezwaar te moe ten maken tegen het ontsteken van vuurwerk, dat niet met knallen, schoten en op een afstand hoorbare ontploffin gen gepaard gaat. Een derge lijk vuurwerk nu heeft in den avond van den 21sten Mei j.l. in den Prinsentuin plaats gehad. Strijd met het voren bedoelde Raadsbesluit achten v/ij hier niet aanwezig. 2. Dat dit vuurwerk de be- 2. Volgens de uitdrukke- kende bezwaren heoft gehad lijke verklaringen van den voor vele van de patiënten, fabrikant van het vuurwerk en verpleegd in het Diaconessen- van den dienstdoenden Inspec- huis, alhier? teur van Politie heoft het ontsteken van het onder 1 ver melde vuurwerk nagenoeg goen lawaai veroorzaakt, althans minder dan, bijvoorbeeld, het aanzetten doet van motorfiet sen of automobielen. Hot moot dan ook, gezien den af stand van den Prinsentuin tot hot Diaconossonhuisuit gesloten worden geacht, dat bezwaren, als in dozo vraag bodocld, zich toen hebbon voorgedaan. 3. Dat dozc bozwaron ditmaal 3. Deze vraag wordt op tc sterker zijn gevoeld, omdat grond van het onder 2 mede- op grond van hot bedoelde gedeelde ontkennend beant- Raadsbesluit niet neer met de woord, mogelijkheid van vuurwerk kon worden gerekend5 lp. Welke maatregelen stellen lp. Door het verbod, sub 1 Burgemeester en Wethouders zich genoemd, is de handhaving van voor te nemen om de handhaving het bedoelde Raadsbesluit naar van het bedoelde Raadsbesluit ons oordeel voldoende verzekerd, te verzekeren? Leeuwarden, 31 193^ Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, Verzonden 2 Juni 153^1 J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E, SCHOTMAN Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1934 | | pagina 1