1 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1935. BIJLAGE NO. 201. 11. voor de toepassing van artikel 6 der Bouwverordening wordt de onder I bedoelde straat gerangschikt in de eerste klasse, de op een breedte van 10 en 12 Meter ontworpen stra ten in de tweede klasse, terwijl de 6 Meter breede straten behooren tot die der derde klasse; 12. de straataanleg mg|t zonder onderbreking worden uit gevoerd en voltooid zijn voor 1 September 193Ó; uiterlijk zes maanden na de voltooiing der straten moeten deze kosteloos in eigendom aan de gemeente woeden overgedragen onder bijbe taling door adressante binnen een maand na het verlijden van de acte van overdracht, van de bij de Bouwverordening bepaal de bijdragen in de kosten van het voortdurend onderhoud, ten bedrage van f. 1.80 per M2. straat der tweede klasse, van f. 2.70 per M2. straat der derde klasse en van de kosten van het van gemeentewege te houden toezicht op den aanleg der straten tot een bedrag van f. O.27 per M2. van alle overge dragen straten, een en ander volgens door den Directeur der Gemeentewerken te verstrekken opgave na gedane opmeting, zijnde adressante verplicht voor de hierbedoelde betaling op de wijze door Burgemeester en Wethouders te bepalen en te hunnen genoegen zekerheid te stellen; 13» de vergunninghoudster is verplicht om, zoodra de ge meente de Vondelstraat geheel of gedeeltelijk doortrekt, de op haar terrein geprojecteerde straatgedeelten, gelegen ten Oosten van de zwarte bloklijn, op de Vondelstraat aan te sluiten en de kosten van voortdurend onderhoud en toezicht te vergoeden. Zij is tevens verplicht om den op de teekening in roode kleur aangegeven grond, voor zoover deze de bestemming heeft van bouwterrein, alsdan van de gemeente te koopen, en, voor zoover deze de bestemming van openbare straat heeft, de waarde aan de gemeente uit te keeren, tegen een vergoeding van f. 1.- per M2», komende de kosten van overdracht mede voor hare rekening. Voorts moet zij in de kosten van aanleg van de Vondelstraat, voor zoover gelegen langs den in roode kleur aangegeven grond, alsdan voor de helft bijdragen. Als waarborg voor het nakomen van deze verplichtingen moet een zekerheid worden gesteld ten genoegen van Burgemeester en Wethouders tot een bedrag van f. 87Ï5.50> lip. de bebouwing langs de twee .Oost-West loopende, 10 Me ter breede, straten mag aan de Oostzijde slechts aanvangen op een afstand van niet minder dan 30 Meter, gemeten uit den ach terkant van het Westelijk trottoir der geprojecteerde Vondel straat; en verder op de overige overeengekomen voorwaarden; III. tot aankoop van de Naamlooze Vennootschap Bouw- en Ex ploitatie Maatschappij Het Engelsche Plein, gevestigd te Leeuwar den, tegen den prijs van f. 2.71 pe*1 M2., van de op de hierbij behoorende teekening met groene arceering aangeduide twee ter reinen, deel uitmakende van de perceelen, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden Sectie D nos. 2I4.6 en 2l|_7> ter gezamenlijke grootte van ongeveer 8239 M2., de juiste grootte op te meten door een landmeter van het kadaster; IV. tot verkoop aan de Naamlooze Vennootschap Bouw- en Ex ploitatie Maatschappij Het Engelsche Plein, gevestigd te Leeuwarden: a. tegen den prijs van f. 3»~ Per M2. van het op de hierbij behoorende teekening in blauwe kleur aangeduide terrein, kadas traal bekend gemeente Leeuwarden Sectie D no. 3^4-38» ter grootte van ongeveer 2005 M2.; b. tegen den prijs van f. 1.- per M2. van het op genoemde tee kening met een rooae omlijning aangeduide terrein, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend alsvoren Sectie D no. ^Ooter grootte van ongeveer 38 M2., de juiste grootten op te meten door een landmeter van het K&dsis tsi? V. &e bepalen, dat de in verband met dit besluit verschuldigd wordende kosten van uitmeting, overdracht, overschrijving, de levering van notarieels afschriften van acten ten behoeve van het gemeentearchief enz. voor rekening van de adressante komen. ir, t, v. m-rr Leeuwarden, Verzonden 20 December 1935- De Raad voornoemd, Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1935AANHANGSEL. NO. 1. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer MOLENAAR ANTWOORD (ingekomen 18 October 1935)VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Zijn Burgemeester en 1. Verbetering van de Hoek- Wethouders niet van oordeel, sterpoortsbrug is ook naar ons dat verbetering van de Hoek- oordeel een hoogst urgente zaak, sterpoortsbrug ten zeerste omdat deze brug al sinds langen urgent is, aangezien deze tijd in het geheel niet meer be- brug, die is komen te liggen rekend is op het voortdurend in den weg voor doorgaand ver-toenemende verkeer. Het rijvlak keer tusschen Groningen en van de brug is toch slechts den afsluitdijk, in geenen 3.52 M. breed, waardoor twee deele aan de eischen van het automobielen elkaar daar op niet tegenwoordige verkeer voldoet kunnen passeeren. De trottoirs en meermalen ernstige stagna- hebben elk een breedte van niet tie in het verkeer veroor- meer dan 08ip M. Stagnatie van zaakt? het zeer drukke rijverkeer ter plaatse komt dan ook inderdaad herhaaldelijk voor, terwijl ook de talrijke voetgangers, die van de brug gebruik moeten maken, vaak ernstig gevaar voor hunne veiligheid loopen. 2. Zijn Burgemeester en 2. Nadat reeds in 1927 onder- Wethouders bereid mededeeling handelingen met het Rijk over te doen van de door hen verbetering van de Hoeksterpoorts- ondernomen pogingen om tot hrug hadden plaats gevonden, wel verbetering van deze brug - ke niet het gewenschte resultaat alsmede van de toeleidende hadden, heeft ons College zich wegen - te geraken en voorts bij brief van lip September 1931 mede te deelen, wat naar hun- te dezer zake opnieuw tot den na meening de oorzaak is,dat Minister van Waterstaat gewend, met die verbetering nog steeds daarbij de dringende noodzaak van geen aanvang kan worden ge- die verbetering betoogende en maakt? volledige medewerking van de gemeente in uitzicht stellende. Het verloop van de sindsdien ge voerde onderhandelingen, welke ook betrekking hadden op de toe- leidende wegen (deel van den doorgang Oost-West) kan het duidelijkste blijken uit het chronologische overzicht, het welk hier volgt: 22 September 1931» Ee Minis- ter van Waterstaat bericht, dat hij den Hoofdingenieur-Direc teur van den Rijkswaterstaat te Groningen heeft verzocht zich te dezer zake met ons College in verbinding te stellen. 10 October 1931. Wij verzoe- ken den genoemden Hoofdingenieur- Directeur een spoedige behande ling van de onderwerpelijke aan gelegenheid te willen bevorderen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1935 | | pagina 1