2 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1955» AANHANGSEL. 12 October 1952. Aangezien ons in het daarna verstreken jaar geenerlei bericht heeft be reikt, wenden wij ons opnieuw tot den Minister van Waterstaat met een gemotiveerd verzoek om spoedige afdoening. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland deed op cfcnzelfden dag desgelijks. Januari 1955» Andermaal dringt ons College ten Departemente op een spoedige beslissing aan. 2k Maart 1955» De Minister ant woordt, dat, in verband met de nog in onderzoek zijnde verbetering van de doorgangen der Rijkswegen door Leeuwarden, omtrent verbete ring van de Hoeksterpoortsbrug nog geen beslissing kan worden ge nomen. 2k Augustus 1955» Bespreking van ons College met de Rijkscom missie van Overleg voor de Wegen in zake do doorgangen door Leeu warden en de Hoeksterpoortsbrug. De commissie zegt antwoord op korten termijn toe. 15 November 1955» Wij dringen nogmaals met klem bij den Minis ter op een zeer spoedige beslis sing in zake de doorgangen aan. 21 November 1955» De Minister van Waterstaat antwoordt, dat de quaestie der doorgangen nog in onderzoek is. 26 Januari 193U« Mededeeling van den Minister, dat als voor- loopige doorgang Oost-West voorshands de bestaande doorgang zal gelden en dat den Hoofdin genieur-Directeur van den Rijks waterstaat is opgedragen ter zake van de verbetering van deze ver binding met ons College overleg te plegen. 2 Februari 195^-» Wij vragen aan den Minister, of het Rijk in beginsel bereid is in de kosten dier verbetering mede te betalen. 22 Februari 19 31-1-Da Minister antwoordt, dat bij het vorenbe doelde overleg met den Hoofdin genieur-Directeur ook de finan- ciëele zijde van het vraagstuk kan worden overwogen en is in beginsel bereid tot een Rijks bijdrage Maart 19Besprekingen tusschen den Hoofdingenieur- Directeur van den Rijkswater staat en den Directeur van Gemeentewerken. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1955* AANHANGSEL-.: 28 September 1951+. Wij zerf- den den Minister van Waterstaat een-plan tot verbetering van den weg tusschen Noorderbrug en Hoeksterpoortsbrug toe en vragen mededeeling van de Rijksbijdrage. Dit plan wordt tevens gezonden aan den Hoofdingenieur-Directeur. 17 October 1951+. De Hoofd ingenieur-Directeur doet een voorstel in zake de verdeeling der kosten, verbonden aan de voorgenomen verbetering van de Hoeksterpoortsbrug. 50 October 195N-» De Directeur van Gemeentewerken rapporteert daarover 50 November 1951+Bespreking tusschen den Wethouder van Open bare Werken, den Directeur der Gemeentewerken en den Directeur- Generaal van den Rijkswaterstaat te 's Gravenhage in zake de Hoek sterpoortsbrug. De Directeur- Generaal verwijst naar den Hoofd ingenieur-Directeur te Groningen. 5 December 193l+« Bespreking tusschen den Wethouder, de Direc tie van Gemeentewerken en d en Hoofdingenieur-Directeur te Gro ningen. Deze laatste zegt, dat de zaak betreffende de Hoekster poortsbrug thans spoedig geregeld kan worden. 10 Deoember 1931+. Ons College deelt den Minister van Waterstaat mede, dat het door den Hoofd ingenieur- Directeur op 17 Octo ber 195^ gedane voorstel in zake d'e Rijksbijdrage wordt aanvaard, behoudens hoogere goedkeuring. 9 Februari 1955» Wij zenden den Hoofdingenieur- Directeur een teekening toe betreffende de ver betering van d en weg tusschen Noorderbrug en Hoeksterpoorts brug. 8 Maart 1959» Bespreking tus- schen den Wethouder van Openbare Werken, de Direotie van Gemeente werken en den Hoofdingenieur- Directeur van den Rijkswaterstaat Deze laatste verklaart zich over het voorloopige ontwerp voor de nieuwe Hoeksterpoortsbrug niet te kunnen uitlaten alvorens een beslissing is genomen omtrent het juiste beloop der geheele tra verse 18 Maart 1959» De Directeur der Gemeentewerken rapporteert, dat de zaak sinds Maart I93I+ niet alleen geen stap verder is geko men, doch dat uit laatstgenoemde

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1935 | | pagina 2