Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1935» AANHANGSEL. 5 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1935» AANHANGSEL. J.M. VAN BETJMA, Burgemeester. Verzonden 25 October 1935* It conferentie veeleer is gebleken, dat hetgeen dezerzijds als vast staand was aangenomen, weder op losse schroeven is komen te staan. 25 Maart 1953Wij schrijven aan den Hoofdingenieur-Directeur, zenden hem teekeningen betreffen de de vernieuwing van de Hoekster- poortsbrug toe en verzoeken hem goedkeuring te hechten aan de al- gemeene lijnen der traverse. Te vens wijzen wij op de hoodzakelijk- heid, dat in deze zaken eindelijk eens een definitieve beslissing wordt genomen, daarbij op spoed aandringend 25 Mei 1953» Daar op onzen brief van 25 Maart geen antwoord is ontvangen, verzoeken wij den Hoofdingenieur-Directeur ander maal ons spoedig bericht dienaan gaande te zenden. 27 Jula 1935» De Burgemeester dringt bij den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat te s Gra- venhage op spoedige afdoening aan. 2 Augustus 1959» De Hoofdinge nieur-Directeur schrijft ons, dat de beslissing over het plan voor de Hoeksterpoortsbrug moet wachten totdat overeenstemming tusschen het Rijk en de gemeente zal zijn verkregen over de verbetering van de traverse, zulks omdat in het ontwerp daarvan de vernieuwing van den walmuur nabij de brug is opge nomen en op die vernieuwing tevens in het plan voor de brug is gere kend in verband met het draaien van haar lengte-as. De Hoofdingenieur-Directeur meent te mogen verwachten, dat een voor stel ter zake van de traverse ons "binnenkort" zal bereiken. 10 September 1955 De Burge- meester en de Wethouder van Open bare Werken hebben een bespreking met den Minister van Waterstaat en dringen nogmaals op een spoe dige afdoening aan. October 19 33» De Directeur der Gemeentewerken stelt zich eenige malen telefonisch en schriftelijk in verbinding met den Directeur- Generaal van den Rijkswaterstaat te 's Gravenhage, daarbij om een onderhoud verzoekende. De Direc teur-Generaal bericht hem d.d. 12 October, dat hij omtrent de ver betering van de traverse nog be richten wacht en dus een bespreking vooralsnog weinig zin heeft. Uit het bovenstaande zal U zijn gebleken, dat het dezer zijds waarlijk niet aan pogingen heeft ontbroken om tot do zoo hoog noodige verbetering van de Hoeksterpoortsbrug met toeleiden- de wegen te geraken, doch dat de trage wijze van behandeling van deze zaken door de betrokken Rijks instanties de oorzaak is, dat met die verbetering nog steeds geen aanvang kan worden gemaakt. Met een tweetal andere zaken, n.l. het Rijkssubsidie voor de ver betering van de Spanjaardslaan (deel der traverse) en de overne ming van den Groninger straatweg, staat het al even zoo. Voor be doelde bijdrage deelden wij reeds op 8 December 193^4- het hedrag der werkelijke kosten van de wegver- betering aan den Minister van Wa terstaat mede; eenig bericht om trent de betaling van de Rijksbij drage heeft ons tot nog toe echter niet bereikt. En wat de overneming van den Groningerstraatweg betreft, daarover werden laatstelijk in Maart 193!+ besprekingen gevoerd met den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te Gronin gen, die haar bij den Minister aan hangig zou maken. Toen daarna niets meer dienaangaande werd vernomen, wendden wij ons op 28 Maart 1935 rechtstreeks tot den Minister Vm- dat wij ook daarna niets vernamen, verzochten wij op 21 Augustus 1935 den Minister nogmaals, ons zijne meening in dezen wel te willen mededeelen. Tot dusver bleef echter ieder bericht uit, Het is, vooral in de tegen woordige tijdsomstandigheden, te leurstellend en hoogst onbevredi gend, dat zooveel jaren verstrijken moeten, voordat zelfs zeer urgente zaken, die voor de gemeente van zoo groot belang zijn ên uit een ^ogpunt van verkeersverbetering en als objecten van werkverruiming, worden afgedaan, Leeuwarden, 2I4. October 1935» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, E. SCHOTMAN Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1935 | | pagina 3