Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1956. AANHANGSEL. NO. 1. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer J. KOOPAL, (ingekomen 20 Augustus 193&) 1. Is Uw College - aannemen de dat het kennis heeft genomen van het voornemen der regeering om de huurtoeslag aan de ge steunde werkloze arbeiders in te trekken en voor de gesteunde arbeiders, die langdurig werk loos zijn een speciaal stan- daardloon vast te stellen - niet van oordeel dat door invoering van voornoemde maatregelen de betrokken gezinnen tot nog die per armoede zullen vervallen, dan thans reeds het geval is, na de reeks verslechteringen, welke in de laatste jaren in de steunregelingen voor de werk lozen zijn aangebracht? 2. Achten Burgemeester en Wethouders, gezien de ondrage lijke toestand in de bedoelde gezinnen, het niet geboden, dat, in plaats van verdere ver laging daarop toe te passen, de ondersteuning hersteld wordt ten minste tot het peil van voor Juli 193V? 3. Zijn Burgemeester en Wethouders voorts niet van meening, dat ook alle jeugdige werklozen dienen te worden ondersteund? Deelen Burgemeester en Wethouders niet de opvatting, dat intrekking van de huurtoe- slag allerminst de methode is om tot huurverlaging te komen, maar dat geeischt mag worden dat de Overheid van haar be voegdheid en macht gebruik maakt om maatregelen te tref fen, welke tot een belangrijke ALGEMEENE huurverlaging kunnen leiden? ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Na kennisneming van de door de Regeering voorgenomen maat regelen betreffende huurbijslag en standaardloon, zooals die ons bij Ministeriëele circulaires van 31 Juli, 17 Augustus en 2 September j.l. bekend zijn gemaakt, is ons gebleken, dat daarvan inderdaad voor een aan tal gezinnen een verslechtering het gevolg zal zijn. Daarnaast zullen echter de wijzigingen Voor een aantal andere gezinnen een geldelijke verbetering medebrengen 2. Bij het vormen van een oordeel omtrent dit punt heeft men niet alleen rekening te houden met wat wenschelijk wordt geacht, maar ook met wat in de bestaande omstandigheden moge lijk is. Overigens is de vast stelling of wijziging van de steunregeling een zaak, welke niet tot de bevoegdheid van ons College behoort. 3. Do vraag, of ook alle jeugdige werkloozen dienen te worden ondersteund, beantwoor den wij ontkennend. 1|. Ons College is van oordeel, dat intrekking van den huurbij slag niet tot een belangrijke algameene huurverlaging zal leiden. Vfat de gemeentelijke overheid betreft zij opgemerkt, dat deze in den laatsten tijd reeds be langrijke huurverlagingen heeft tot stand gebracht.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1936 | | pagina 1