Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1936. AANHANGSEL. 5. Zijn Burgemeester en Wet houders voornemens om hij de regeering stappen te doen welke er toe kunnen leiden, dat de in vraag 1 genoemde maatregelen, waarvan de invoering thans reeds is uitgesteld, in 't ge heel niet worden doorgevoerd? 5. lij hebben ons bereids tot den Minister van Sociale Zaken gewend met het verzoek de voorgenomen intrekking van don huurbijslag niet te doen plaats hebben. Gezien het nadere besluit van den Minister d.d. 2 Sep tember j.l. om het z.g. etandaardloon hoogor vast te stollen dan volgons do circu laire van 31 Juli j.l. aan vankelijk do bedoeling was, hebbon wij gemeend ons aan gaande dit onderdeel der niouwe regeling niet tot don Minister te moeten wenden. 6. Kunnen Burgemeester en Wethouders - indien vraag 5 in bevestigenden zin wordt beantwoord - mededeelen of bij het ten uitvoer brengen van dat voornemen de in vraag 2 tot en met I4. genoemde eischen tevens onder de aandacht der regeering zullen worden gebracht? 6. Deze vraag wordt ontken nend beantwoord. Leeuwarden, 3 September 1936. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden ij. September 1936, Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1936. AANHANGSEL. NO. 2. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer TURKSMA (ingekomen 1 December 1936) 1. Is het B. en W. bekend dat de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in verband met het Vorstelijk huwelijk de Gemeentebesturen heeft gemachtigd een al dan niet voorwaardelijke onthef fing van de Winkelsluitings wet te verleenen in de periode van Maandag Ij. tot en met Don derdag 7 Januari a.s.? 2. -Zoo ja, zijn Burgemees ter en Wethouders dan bereid een geheele of gedeeltelijke ontheffing te verleenen In de Gemeente Leeuwarden? ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Behalve uit een couranten bericht, is ons van een machti ging, als hier bedoeld, tot dus verre niets bekend. 2. Wanneer wij de in vraag 1 bedoelde machtiging ontvangen, zijn wij bereid het verleenen ■yan een ontheffing gedurende een of meer dagen voor alle winkels in de gemeente in gun stige overweging te nemen. Leeuwarden, 3 December 193°* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden I4. December 193^- C-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1936 | | pagina 2