■H Bijlage tot het verslag van Leeuwarden, 1937* der handelingen van don gemeenteraad AANHANGSEL. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer VAN DER GEEST (ingekomen 1 Juli 1937)* 1. Is het aan B. en W. bekend, dat op 1719 en 22 Juni velen van degenen, die gebruik wen- schen te maken van de tegen verminderden prijs te verstrek ken groente, urenlang hebben gewacht voor het distributie lokaal in de Joubertstraat terwijl om ongeveer 12 uur be kend werd gemaakt dat geen groenten beschikbaar waren? 2. Is het B. en W. bekend, dat somtijds meerdere dagen achtereen slechts groente van een of twee soorten beschikbaar blijken te zijn, zoodat de ge gadigde ingeschreven workloo- zen slechts de keuzo hobben b.v. uit bloemkool on(of) kom kommers? 5. Zijn B, en W. bereid maat regelen te nemen waardoor ver kregen wordt, dat het onnoodige wachten als in vraag 1 bedoeld wordt voorkomen en ten opzich te van het euvel in vraag 2 bedoeld verbetering wordt aan gebracht? 1|. Zijn B. en W. tevens be reid te bevorderen dat meerdere distributielokalen worden in gericht opdat de gegadigden niet yan uit do geheele stad naar een wijk behoeven te trek ken? ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Volgens ons door den Ge meentelijken Dienst voor Sociale Zaken gedane mededeeling hebben op 17s 19 on 22 Juni j.l. de gegadigden naar goedkoope groen te niet urenlang behoeven te wachten bij het distributie lokaal aan de Joubertstraat Er is op die dagen wel groente gedistribueerd, zij het, dat er te weinig was om aan alle aan vragen geheel te kunnen voldoen. Een ieder heeft een gedeelte in ontvangst kunnen nemen. 2. Deze vraag wordt bevesti gend beantwoord. 5. Het tijdstip waarop de groonto wordt gedistribueerd, hangt af van de omstandigheid, of deze van veilingen in het Noorden dan wel van andere vei lingen afkomstig is. Zoodra hier omtrent bij den betrokkon dienst gegevens bekend zijn, worden deze steeds zoo spoedig mogelijk tor kennis van de belanghebben den gebracht, zoodat geen verde re maatregelen kunnen worden ge nomen om wachten te voorkomen. Voor distributie worden slechts de z.g. doorgedraaide graonten beschikbaar gesteld; de gemeente heeft op de keuzo hiervan uiteraard geen invloed en dient genoegen te nemen met de toegezonden groente. I4.. Zoolang er zoo weinig groente beschikbaar komt achten wij, mede gezien do geringe belangstelling voor do distributie en met hot oog op do daaraan verbonden kos ten, hot aanwijzen van meer lo- kalon niet verantwoord. NO. 1.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1937 | | pagina 1