2 Bijlago tot hot vorslag dor handollngon van don gomoontoraad van Loouwardon, 1937AANHANGSEL. Hot is duidolijk, dat dion- tongovolgo aan hot ondorhoud van parkon, plantsoonon on andoro beplantingen voorshands hooi wolnig kan wordon godaan. Daardoor is aan dia objocton inderdaad roods schado toogo- bracht, dio uiteraard niot andors dan mot oxtra koston zal kunnon wordon horstold. Loouwardon, 11 Novombor 1937* Burgomoostor on Wothoudors van Loouwar.don, J.M. VAN BEIJMA, Burgomoostor. E. SCHOTMAN Socrotaris. Verzonden 15 Novombor 1937»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1937 | | pagina 3