Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1938* AANHANGSEL. NO. 2. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer POSTHUMA (ingekomen 28 April 1938) Zijn Burgemeester en Wet houders bereid, nu de aanvra gen betreffende het "Tijde lijk aanbod gascokes" aan de ingezetenen ter invulling zijn toegezonden en over de bestem ming en toewijzing van de cokesproductie van 1938 nog moet worden beslist, een ge deelte dier brandstof te re serveeren en gelegenheid te geven, dat deze, op door haar te bepalen dagen en uren in de maanden, waarin de meeste brandstof voor huisbrand benoodigd is, voor den laag st en prijs van genoemde "aan bieding", n.m.l. ongeklopte cokes f. 0.55? geklopte cokes f. O.7O en parelcokes f.0.75 per H.L., door de werkloczsr- en de uit overheidskassen ge steunde ingezetenen per H.L. kunnen worden gekocht en van de Gemeente-Gasfabriek afge haald? Zijn Burgemeester en 'Wet houders bereid, indien zij het in bovenstaande vraag ver vatte verzoek inwilligen, aan den Gemeenteraad mededeeling te doen hoe groot aantal H.L. zal worden gereserveerd en wanneer de beschikbaarstelling zal geschieden? ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN "WETHOUDERS. Daar de zomeraanbieding van cokes geschiedt om een regel matige cokes-afname over het geheele jaar te verzekeren, kan de gedachte om cokes te reserveeren voor afgifte in den tijd, waarin die afname toch reeds het grootst pleegt te zijn, bezwaarlijk in over weging worden genomen; door een dergelijken maatregel zou immers het nuttig effect van de zomeraanbieding weer ge deeltelijk teniet worden ge daan. Burgemeester en Wethouders zijn evenwel bereid te bevor deren, dat de bij de Gemeen telijke Instelling voor Maat schappelijk Hulpbetoon in zorg zijnde steuntrekkers en armlastigen in de gelegenheid worden gesteld op de gewone wijze van de zomeraanbieding van cokes te profiteeren, door hun tegen den tijd der aflevering bons te verstrek ken voor de betaling daarvan. De waarde van deze bons zal dan geleidelijk op den steun worden ingehouden. Tot dat doel zal de besteltermijn voor de zomeraanbieding van gascokes nog eenigen tijd wor den verlengd. Leeuwarden, 5 Mei 1938» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris, Verzonden 7 Mei 1938.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1938 | | pagina 3