Bij: Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, lQj+O. AANHANGSEL. No1 o SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer POSTHUMA, ANTWOORD ingekomen 10 Februari 19)4.0. VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS lo Hebben Burgemeester en 1. Deze vraag wordt bevestigend WetHouders kennis genomen van beantwoord, de circulaire van den Minis ter van Sociale Zaken dd. 29 Januari 19)4.0^0.30-2517 I,afd. C.J, en S.J.Z. in zake de op richting van een Bureau voor Jeugdregistratie in verband met de werkloosheid onder de jongeren? 2. Achten Burgemeester en 2. en 3. omtrent vorenbedoelde WetHouders een dergelijk circulaire, die op 30 Januari j.l. Bureau voor Leeuwarden van bij het Gemeentebestuur is ingeko- be-lang? men, wordt thans ambtelijk rapport ingewonnen. Eerst na ontvangst 3. Indien vraag 2 bevestig daarvan kan ons College deze aange- gericPwordt beantwoord, zijn legenheid nader overwegen en zijn Burgemeester en Wethouders dan standpunt in dezen definitief be- bereid, de tot standkoming palen. van zoo'n Bureau te bevorderen? Leeuwarden, 12 Februari 191+0. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 13 Februari 191+0.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1940 | | pagina 1