I Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19^0* AANHANGSEL. No2, SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. VRAGEN van den heer WIERSMA, ingekomen 5 April I9I4.O. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Is hot aan Burgemeester en Wethouders bekend, dat de par tijen, betrokken bij de Collec tieve Arbeidsovereenkomst voor het Schildersbedrijf in Neder land, zijn overeengekomen, om met ingang van 1 April 194-0» aan de werknemers in dit bedrijf, voor wat verschillende grootere plaatsen betreft, boven het cont. actloon een duurtetoeslag van 3 cent per uur uit te kee- ren? 2. Is er thans ook personeel in los of tijdelijk dienstverband werkzaam bij de Gemeente, dat, niet in Gemeentedienst zijnde, zou vallen onder een Collectie ve Arbeidsovereenkomst, krach tens welke thans öf een verhoogd loon öf duurtetoeslag wordt ver strekt? 3. Is het Burgemeester en Wet houders bekend, dat in andere Gemeenten, o.a. Rotterdam,thans een onderzoek wordt ingesteld of er gevallen zijn, zooals be doeld onder vraag 2, in welk geval aan de Hoofden van Dienst dan de opdracht is verstrekt om het van Gemeentewege betaalde loon of salaris -voorzoover dit althans lager is- te verhoogen met het bedrag der krachtens Collectieve Arbeidsovereenkomst tot stand gekomen loonsverhoo- ging of duurtetoeslag, indien het krachtens deze overeenkomst geldende loon of salaris met de verhooging, althans hooger zou zijn dan dat, 't welk van Ge meentewege wordt uitgekeerd? I4-. Zjjn Burgemeester en Wethou ders ber.eid om, indien vraag 2 bevestigend moet worden beant woord, ook in deze Gemeente een onderzoek als bedoeld in vraag 3 in te doen stellen, en in voorkomende gevallen aan de Hoofden van Dienst ook een op dracht te verstrekken als be doeld onder vraag 3 J Burgeme 1. en 2. Deze vragen worden beves- tigend beantwoord en Van oen onderzoek, als ior bedoeld, in andere gemeenten is ons niets bekend. Voor het In stellen daarvan te dezer stede be staat overigens geen reden, omdat ons College zich, wat de betaling van los personeel aangaat, pleegt te richten naar de desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomst. Zoo is reeds eenige maanden geiden besloten om aan de losse werklie den in dienst dezer gemeente, wier loon wordt vastgesteld naar de col lectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwbedrijven, met ingang van 1 Januari 19I+O een duurtetoeslag vah f.1.20 per v/eek uit te keeren, ter wijl naar aanleiding van een ver zoek dd. 21 Maart 19^0 van den Bedrijfsraad voor het Schildersbe drijf, bereids bij ons besluit van 1+ April j.l. besloten was aan de daarvoor in aanmerking komende los se werklieden den daarin vermelden duurtetoeslag uit te betalen. Leeuwarden, 11 April 1940. ester en Wethouders van Leeuwarden, Verzonden 17 April 1940. J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1940 | | pagina 2