By: Bijlage tot het. verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, IhlpO. AANHANGSEL. No. 3. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. VRAGEN van den heer Mr. VAN DER MEULEN, ingokomon 2 April 19<k0. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Hebben Burgemeester en Wet- Eouders kennis genomen van een bericht, dat in de Leeuwarder Courant van 30 Maart 19^4-0 is verschenen en waarin o.m. het volgende voorkomt: "Naar wij van bevoegde zijde vernemen zullen vanaf Maandag a.s. een duizendtal werkloozen uit tien Friesche gemeenten, w.o. ongeveer 200 uit Leeuwar den per autobus vervoerd worden naar de tjbc.'cncoewêr keü bi.j Ulrum in de provincie Groningen," "Hier doet zich echter de eigen aardigheid voor, dat men met Friesch geld in Groningen land gaat aanwinnen, terwijl toch in eigen provincie en eigen stad, zoo wordt ons opgemerkt, nog zooveel objecten zijn te vinden. We denken hier b.v. aan bebossching, uitbreiding van het Rengerspark, enz." 2Zijn Burgemeester en Wethou ders bereid mede te deelen in hoeverre dat bericht juist is? 1. Deze vraag beantwoorden wij "Bevestigend. 3» Zijn Burgemeester en Wethou ders bereid mede te deelen waar om bedoelde werkloozen, in het bijzonder die uit Leeuwarden, bij de Waddenzeewerkon bij Ulrum te werk worden gesteld en niet aan werkobjecten te Leeuwarden of omgeving, b.v. aan het nieuwe kanaal van Rustenburg naar Schen kenschans? k. Zijn Burgemeester en 'Wethou ders bereid mede te deelen, of een tewerkstelling aan laatst bedoelde objecten kan worden verwacht en, zoo ja, wanneer? 2Het courantenbericht is, voor wat de mededeeling aangaande de uitzending van 200 Leeuwarder werkloozen betreft, juist. In- tusschen is in het aantal geplaat sten nadien wijziging aangebracht, zooals uit het hierna vermelde zal blijken. 3« en ij.. De Hoofdinspecteur van ren Rijksdienst voor de Werkver ruiming beslist, of en -zoo ja- h.jeveel arbeiders naar een centraal werkverruimlngsobject zullen worden uitgezonden. Bevorderd wordt, dat de tewerk stelling zooveel mogelijk in de na bijheid van de woonplaats geschiedt. Zoo zijn thans bij de centrale werkverschaffingen te Uitwellingerga Wolvega, Boornbergum en Oldeboorn respectievelijk 150, lkO, 50 en 50 Leeuwarder arbeiders geplaatst. De arbeiders, die nu te Oldeboorn zijn tewerkgesteld, behoorden voorheen tot de uitgezondenen naar Groningen; dit laatste aantal is dus tot 150 gedaald "Bij"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1940 | | pagina 3