Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, I9I+OAANHANGSEL. Bij de in vraag 3 bedoelde kanaal- werken zijn momenteel 25 arbeiders uit Leeuwarden geplaatst. Wij ves tigen er hierbij de aandacht op, dat de uitvoering van deze werken nog in haar beginstadium verkeert. Sleohti het gedeelte Langdeel-Greuns is thans ln uitvoering. Gedurende de winter periode heeft het werk stil gelegen, doch kortgeleden Is het hervat. In vergevorderden staat van voorbe. reiding verkeert het kanaalgedeelte Greuns-Hempenserweg. Eerdaags zal dit werk worden aanbesteed. Voor zooveel noodig, zeggen wij voor het overige gaarne toe een plaatsing zoo dicht mogelijk bij huis ook voortaan te zullen bevorde ren. Leeuwarden, lé April 1914-0» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 17 April 191+0. Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. AANHANGSEL. No, 4o SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. VRAGEN van den heer H. DE BOER (ingekomen 23 April 1940). ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Is het juist, dat naar aanlei ding van de landelijk bestaande plannen om te geraken tot sprei ding der zomervacantie een gun* stig advies door de Hoofden der openbare lagere scholen aan Burgemeester en Wethouders is uitgebracht, om de zomervacan tie voor de lagere scholen in deze gemeente daarmee in over eenstemming te brengen? 1. Naar aanleiding van een aan ons toegezonden rapport in zake de verspreiding van het vacantie- verkeer over een grooter aantal weken, heeft de Wethouder, in het bijzonder belast met de on derwijszaken, te zijner inlich ting het gevoelen van de Hoofden der openbare lagere scholen daaromtrent ingewonnen. Bij de tot dit doel gehouden bespreking is gebleken, dat de meerderheid der aanwezige schoolhoofden te gen verandering van de tijdstip pen van begin en einde der zomer vacantie overeenkomstig dat rapport geen bezwaar had. 2. Zijn Burgemeester en Wethouders genegen mede te deelen of het juist is, dat zij hebben bes-lo ten in de regeling der zomer vacantie van de lagere scholen dit jaar geen wijziging te brengen? 2. Het in deze vraag vermelde is juist. 3. Indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, zijn Burgemeester en Wethouders dan genegen mede te deelen of het in hun voornemen ligt, dit vraagstuk voor het volgende jaar vroegtijdig onder oogen te zien? Indien de omstandigheden daar alsdan toe leiden, heeft ons College geen bezwaar om het hierbedoelde vraagstuk voor het volgende jaar opnieuw en vroeg tijdig onder oogen te zien. Leeuwarden, 26 April 1940. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris, Verzonden 3 Mei 1940.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1940 | | pagina 4