b. de beschikbaarstelling van de noodige materialen. Voor de uitvoering van werken zijn materialen noodig en het moet uitgesloten worden geacht, dat die op de door den vrager bedoelde wijze van Rijkswege boven het voor Friesland vast gestelde arbeidsvolume toege staan zouden worden. Voor zoover de gemeente 'of ingezetenen geen werken kun nen laten uitvoeren, rust de bestrijding van werkloosheid op de daartoe bestemde Rijks organen, Binnen de grenzen van hun taak staan de betrokken gemeentelijke organen daar mede geregeld in verbinding. Leeuwarden, 31 October 1946. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M.VAN DER MEUEEN, Burgemeester. T.BAKKER Secretaris, Verzonden, 2 November 1946.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1946 | | pagina 2